Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. Duurzaamheid en energietransitie
 4. Energietransitie
 5. Gebouwde omgeving

Gebouwde omgeving

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gehele gebouwde omgeving in 2050 van het aardgas af is en dat in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen en gebouwen zijn verduurzaamd. Om dat te kunnen halen, stimuleren we een gebiedsgerichte aanpak en dragen we bij aan specifieke instrumenten voor woningen en utiliteitsgebouwen.

Gebiedsgerichte aanpak

Een gebiedsgerichte aanpak helpt om tempo te maken. Per gebied, wijk of buurt wordt gekeken welke technische warmteoplossing het best past en waar voorkeuren liggen. Gemeenten kunnen de collectieve vraag bundelen, een tijdspad aangeven en gefaseerd schaal creëren. Dit leggen zij vast in transitievisies Warmte en in Uitvoeringsplannen. Bouwpartijen kunnen daarop een aanbod ontwikkelen en zich organiseren. Dat maakt de overstap op aardgasvrije warmtebronnen makkelijker.

Wat doet Bouwend Nederland?

 • Wij zijn actief betrokken bij het Programma Aardgasvrije wijken. In dit programma doen gemeenten en betrokken stakeholders kennis en ervaring op. Binnen dit programma zijn we lid van de adviescommissie.
 • We zijn mede-initiatiefnemer van het programma 'Mensen Maken de Transitie'. Daarin werken bouw- en infrabedrijven samen met overheid en onderwijs aan een leer- en innovatieprogramma en versnelling van de wijkaanpak.
 • We nemen deel aan de Adviesraad Expertise Centrum Warmte. Dit centrum ondersteunt gemeenten bij het opstellen van een warmtevisie. We brengen kennis in die belangrijk is bij het aanbesteden en contracteren van marktpartijen.

Verduurzaming collectief woningbezit

De corporatiesector kan zorgen voor schaalvergroting en is daarom een belangrijke aanjager van verduurzaming. Door de intensieve samenwerking tussen corporaties, gemeenten en uitvoerende partijen is leerwinst mogelijk. Gebundelde volumes zorgen voor een schaalsprong.

Wat doet Bouwend Nederland?

 • Bouwend Nederland en Aedes wisselen kennis en ervaring uit in het kader van de Startmotor. Volgens dit programma willen woningcorporaties eind 2022 minimaal 100.000 woningen aardgasvrij maken en ongeveer de helft daarvan aansluiten op een warmtenet.
 • We werken met Aedes ook samen aan de Renovatieversneller. Vanuit dit programma worden partijen ondersteund om huurwoningen sneller, beter en betaalbaar te verduurzamen. Door de samenwerking kunnen we de marktvraag beter structureren, zodat aanbieders kunnen anticiperen en versnellen.

Verduurzaming particulier woningbezit

Meer dan 4,5 miljoen Nederlandse woningen zijn eigendom van de bewoners zelf. Het is belangrijk hen te activeren om op natuurlijke momenten de juiste energiemaatregelen te treffen. Wij zien isolatie als vliegwiel voor versnelling van de bredere energietransitie. Voor een versnelling is vraagbundeling of een semicollectieve aanpak nodig.

Wat doet Bouwend Nederland?

 • Wij hebben gepleit voor het Nationaal Isolatie Programma. Eind 2021 is het Rijk met dit programma gestart. Eigenaar-bewoners kunnen subsidie krijgen voor isolatiemaatregelen. Ook wordt ingezet op vraagbundeling.
 • We promoten de implementatie van de 'Standaard voor Woningisolatie'. Deze standaard geeft een duidelijk handelingsperspectief voor bewoners en bouwbedrijven.
 • We leveren een bijdrage aan het Landelijk Digitaal Platform. Via dit platform worden bewoners ontzorgd bij advies, uitvoering en financiering.
 • We zijn betrokken bij de uitwerking van de zogenoemde contingentenaanpak. Doel is woningtypen te bundelen in contingenten die via een slimme aanpak met gestandaardiseerde, schaalbare oplossingen kunnen worden verduurzaamd.

Verduurzaming utiliteitsgebouwen

Voor het verduurzamen van utiliteitsgebouwen is het belangrijk dat er landelijke normen komen die sturen op het werkelijke verbruik (kWh/m2). Een benchmark voor diverse typen gebouwen helpt gebouweigenaren om de juiste maatregelen te treffen en de overheid om de norm te handhaven.

Wat doet Bouwend Nederland?

 • We hebben bijgedragen aan de bepaling van het streefdoel voor emissiereductie in 2030 en de wettelijke eindnorm voor 2050 zoals die zijn vastgesteld in de Kamerbrief over ontwikkeling verduurzaming bestaande utiliteitsbouw. De voortgang wordt gemonitord en iedere vier jaar geëvalueerd.
 • Bouwend Nederland participeert in het Platform Duurzame Huisvesting. Dit platform ontwikkelt het datastelsel Werkelijk Energieverbruik en een sectorale benchmark.
 • Bouwend Nederland is mede-initiatiefnemer van BespaarGarant. Hierin wordt een open standaard ontwikkeld voor verduurzaming van utiliteitsgebouwen op basis van een technische prestatiegarantie en kostenneutrale financiering.

Lees meer over energietransitie

De programmalijn energietransitie omvat vier onderdelen.