Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. Duurzaamheid en energietransitie
 4. Energietransitie
 5. Beleid en regelgeving

Beleid en regelgeving

De Klimaatwet en het Klimaatakkoord vormen de kaders voor ontwikkeling van beleid en regelgeving op specifieke terreinen. Bouwend Nederland draagt daaraan bij. We leggen de focus op vraagbundeling en volume, de aanjaagfunctie van de corporatiesector, de regierol van gemeenten en stimulerende maatregelen vanuit de overheid.

Uitvoeringsprogramma Klimaatakkoord

Het Uitvoeringsprogramma Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving is het kader voor programmatische sturing op de doelen van het akkoord. Het programma moet leiden tot een nauwere verbinding tussen praktijk en beleid, een sterkere samenhang tussen de verschillende onderdelen van het akkoord en meer uitvoeringskracht.

Het Uitvoeringsprogramma wordt aangestuurd door de Klimaatraad (met daarin de ondertekenaars van het Klimaatakkoord), de Regietafel (met de partijen die een rol hebben in de uitvoering), samenwerkingstafels per programmalijn (Gebied, Gebouw en Bron & Systeem) en een aantal werkgroepen die uitvoering geven aan afspraken of producten.

Wat doet Bouwend Nederland?

 • We pleiten voor meer regie en samenhang tussen beleid en condities, praktijk en realisatie. Dan kan de bouwsector ook daadwerkelijk uitvoering geven aan de gemaakte afspraken. We brengen daarover binnen het Uitvoeringsprogramma kennis over de uitvoeringspraktijk in.
 • Wij nemen deel aan de Klimaatraad en de Regietafel.
 • We leveren capaciteit voor de samenwerkingstafels voor de drie programmaonderdelen.

Wet collectieve warmtevoorziening

Het voorstel voor de Wet collectieve warmtevoorziening is in 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Met deze wet formuleert de overheid nieuwe spelregels voor marktordening, transparantie in de tariefstelling, leveringszekerheid en verduurzaming. Doel is om hiermee het draagvlak voor het product warmte, het vertrouwen in de markt en de bereidheid om te investeren te vergroten. Besluitvorming over de wet ligt bij het nieuwe kabinet.

Wat doet Bouwend Nederland?

 • Voor Bouwend Nederland is het belangrijk dat er ook ruimte is voor lokale initiatieven en kleinschalige warmtenetten en dat er voldoende mogelijkheden zijn voor innovatie. Naar aanleiding van internetconsultatie heeft de minister besloten de grens voor kleine systemen naar 1.500 gebruikers op te hogen, onder andere om meer ruimte te bieden voor innovatie. Verder wordt een tijdelijke ontheffing op de vastgestelde duurzaamheidsnorm mogelijk gemaakt in verband met de vollooptijd van nieuwe duurzame bronnen.
 • Wij volgen de verdere ontwikkeling van dit wetstraject.

Energiewet

De Energiewet moet twee vigerende wetten vervangen: de Gaswet en de Elektriciteitswet. Het voorstel voor de Energiewet is in 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze wet moet een modern en geactualiseerd ordeningskader bieden. De wet moet de energietransitie ondersteunen.

Wat doet Bouwend Nederland?

 • Bouwend Nederland heeft input geleverd op een internetconsultatie van begin 2021.
 • Wij dringen erop aan dat een aantal beleidsmatige zaken geregeld worden rond de positie van netbeheerders (zoals hiervoor beschreven), prioritering en aansluittermijnen. Volgens het wetsvoorstel wordt de nu geldende termijn van achttien weken vervangen door een 'redelijke' termijn. Dat geeft bouwpartijen onvoldoende zekerheid. Een oplossing is het vroegtijdig melden van project- en wijkontwikkeling (26 tot 52 weken van tevoren). Dan kan de wijkinfrastructuur worden aangelegd en kunnen individuele aansluitingen met een kortere doorlooptijd van vier tot twaalf weken worden gerealiseerd.

BENG

Vanaf 1 januari 2021 moeten de vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Hiermee is de oude EPC vervangen door drie indicatoren die de energieprestatie van een gebouw uitdrukken: BENG 1, 2 en 3. De berekening van de indicatoren is vastgelegd in de NTA 8800. De eisen waaraan de indicatoren moeten voldoen zijn vastgelegd in de bouwregelgeving. Aan de invoering van BENG is een jarenlang traject voorafgegaan.

Wat doet Bouwend Nederland?

 • Bouwend Nederland was (naast Aedes, NEPROM, WoningBouwersNL en het ministerie van BZK) partner van het Lente-akkoord. Dit platform heeft bijgedragen aan ontwikkeling van de regelgeving en het delen van kennis en ervaring. Hierdoor was de sector voorbereid op invoering van de nieuwe regelgeving.
 • De samenwerking wordt voortgezet met het Lente-akkoord 2.0 Circulair en Industrieel Bouwen. Hierin gaat de aandacht niet alleen uit naar energie, maar ook naar andere duurzaamheidsaspecten.

Label-C-verplichting kantoren

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Slechts in enkele situaties geldt een uitzondering. De verplichting is gebaseerd op de Wet milieubeheer. Bouwbedrijven kunnen opdrachtgevers informeren, de benodigde maatregelen realiseren en zorgen dat het nieuwe energielabel op tijd wordt geregistreerd. De meeste bouwbedrijven moeten met hun kantoren ook zelf aan de labelplicht voldoen.

Wat doet Bouwend Nederland?

Europese wet- en regelgeving

Veel ontwikkelingen op Europees niveau hebben direct of indirect gevolgen voor de wet- en regelgeving in Nederland. Bouwend Nederland volgt deze ontwikkelingen op de voet en probeert waar nodig en waar mogelijk invloed uit te oefenen.

Europese Green Deal

Doel van de Europese Green Deal is dat de uitstoot van CO2 in de gehele Europese Unie in 2030 met 55 procent is gereduceerd ten opzichte van 1990. In 2050 moet Europa volledig klimaatneutraal zijn.

'Fit-for-55'-pakket

De doelstellingen van de Green Deal zijn in 2021 uitgewerkt in het 'Fit-for-55'-pakket. Hierin staan voorstellen voor maatregelen en wetten die de Europese economie diepgaand veranderen. Voor renovatie van gebouwen en woningen wordt mogelijk €200 miljard beschikbaar gesteld. In het coalitieakkoord 2021-2025 is afgesproken dat het Nederlandse klimaatbeleid wordt herijkt zodra het pakket door de EU is vastgesteld.

Wat doet Bouwend Nederland?

We voeren in Brussel actieve lobby voor regelgeving die gunstig is voor de Nederlandse bouwers, ook rond de thema’s duurzaamheid en energietransitie. We pleiten voor eerlijke concurrentieverhoudingen met buitenlandse ondernemingen die in Nederland willen bouwen. We werken hierbij nauw samen met de Europese koepelorganisatie FIEC.

Lees meer over energietransitie

De programmalijn energietransitie omvat vier onderdelen.