Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. Duurzaamheid en energietransitie
 4. Energietransitie
 5. Energie infrastructuur

Energie-infrastructuur

Het Nederlandse energiesysteem verandert ingrijpend. Elektriciteit wordt op andere plaatsen en momenten opgewekt, ook door particulieren, het gasnet gaat andere gassen transporteren en er zijn steeds meer verschillende warmtenetten. Dit vraagt om versterking van de bestaande en aanleg van nieuwe energie-infrastructuur.

In het coalitieakkoord 2021-2025 is een transitiefonds van €35 miljard voor de komende tien jaar vrijgemaakt. Daarvan is meer dan €10 miljard bestemd voor de energie-infrastructuur. De eerste extra middelen komen in 2023 beschikbaar. Procedures voor projecten van nationaal belang worden verkort en versneld, vergelijkbaar met de aanpak volgens de Crisis- en herstelwet. Ook wordt extra geïnvesteerd in vakmensen die kunnen zorgen dat alles gerealiseerd wordt.

Elektriciteit

In Nederland stijgt het elektriciteitsgebruik fors, evenals het aanbod van wind- en zonne-energie. Het net is hierdoor overvol. De krapte remt de woningbouwopgave, de economische ontwikkeling en de energietransitie. Er zijn dringend maatregelen nodig zoals extra verdeelstations en verzwaring van bestaande netten.

Wat doet Bouwend Nederland?

 • In nauwe samenwerking met brancheorganisatie Netbeheer Nederland werken we aan oplossingen voor bouw-gerelateerde problemen rond netcapaciteit en aansluitproblematieken. We trekken daarbij ook op met Techniek Nederland en we werken samen met VNG, IPO en de rijksoverheid.
 • We willen het inzicht in bouwplannen verbeteren zodat woningbouw prioriteit kan krijgen bij investeringen in netuitbreiding. Onder de huidige regelgeving is dat voor netbeheerders niet mogelijk. We werken op dit thema daarom ook samen met het Rijk, gemeenten en provincies.

Warmte

In 2050 wordt mogelijk 15 tot 45 procent van de woningen en gebouwen in stedelijke omgevingen aangesloten op een duurzaam warmtenet. De Nederlandse bouw- en infrabedrijven zijn nodig om dit te realiseren. Hiervoor zijn spreiding en voorspelbaarheid van de opgave noodzakelijk. De programmering door overheden, uitbreidingsstrategieën van warmtebedrijven en verduurzamingsstrategieën van woningcorporaties moeten op elkaar aansluiten. Regelgeving en subsidie door het Rijk zijn daarvoor belangrijke kaders.

Wat doet Bouwend Nederland?

 • Binnen Bouwend Nederland is de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer. Deze vakgroep verenigt bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de realisatie van warmtenetten in Nederland.
 • We participeren in de Stichting Warmtenetwerk en zijn actief betrokken bij verschillende initiatieven van marktpartijen, kennisinstellingen, lokale overheden en woningcorporaties.
 • Binnen de vakgroep werkt de ledengroep Warmte & Koude Infrastructuur (WKI) aan een strategiemodel voor efficiëntieverbetering en verlaging van maatschappelijke kosten. Doel is de warmtemarkt sneller op gang te brengen en ketenintegratie te versterken.

Waterstofgas

In het Klimaatakkoord is afgesproken om uitvoering te geven aan het Nationaal Waterstof Programma. Doel is het aanbod van groen waterstofgas te bevorderen en de benodigde infrastructuur te ontwikkelen. Daarbij zetten het Rijk en Europa in op ontwikkeling van de waterstofeconomie in Noord-Nederland en in het havengebied Rotterdam.

Wat doet Bouwend Nederland?

Bouwend Nederland ontwikkelt een programma en een waterstofagenda Bouw & Infra. Het doel is kennis op te bouwen en leden te ondersteunen bij het vinden van marktkansen. Op de waterstofagenda staan concrete activiteiten waarbij we drie sporen volgen:

 • Aansluiten bij investeringen en marktbenadering, inzicht verkrijgen in contractvormen en eisen.
 • Emissieloos bouwen onder andere door het gebruik van waterstof (in het kader van De Groene Koers).
 • Kennis ontwikkelen en verspreiden.

Opleiding energie-infrastructuur

Er is een groot tekort aan technisch bekwaam personeel die de grootschalige uitbreiding van de energie-infrastructuur kan realiseren. Extra investeringen in de energie-infrastructuur zijn alleen haalbaar als er tegelijk wordt geïnvesteerd in de opbouw van voldoende uitvoeringscapaciteit.

Wat doet Bouwend Nederland?

Lees meer over energietransitie

De programmalijn energietransitie omvat vier onderdelen.