Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nu bouwen aan morgen
  3. Waarde van bouwen

Waarde toevoegen door innovatie, specialisatie en samenwerking

De maatschappelijke en economische waarde van de Nederlandse bouw- en infrasector staat buiten kijf, met in 2019 een productvolume van €76,4 miljard en ruim 321.000 werknemers. Maar Nederland staat voor een aantal dringende maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, uitputting van grondstoffen, energietransitie, vergrijzing en verstedelijking met de daarbij behorende woon- en vervoersopgaven. Hoe kan de bouw- en infrasector, met alle maatschappelijke opgaves die er liggen, zijn toegevoegde waarde handhaven?

Toekomstbeeld A: Bouw als high tech productmachine

In 2030 bestaat de bouw primair uit fabrieken die modulaire onderdelen van gebouwen produceren. Technologische innovatie leidt tot een enorme productiviteitsverbetering in de bouw en infra. Bovendien is het nieuwe bouwen zeer duurzaam. De bouw en infra is een exportsector geworden; de binnenlandse bouw is minder belangrijk.

Toekomstbeeld B: Bouw als probleemoplosser

De overheid dwingt een verplaatsing naar – en bouwen in – de hooggelegen delen van Nederland af. De overheid beperkt daarnaast het bouwen in het westen van het land vooral tot nieuwe waterwerken, zoals dijken. Er wordt grootschalig geïnvesteerd in watermanagement en mobiliteit. De overheid dwingt bij eigenaren verduurzaming van bestaande bouw af.

Hoe pakt dit thema uit in de praktijk?

Rendementen in de bouw
Nieuwe businessmodellen
Financiering van infra
Financiering gelinkt aan duurzaamheid
De stad van de toekomst
Future Mobility
Augmented reality
Digital twin
Hergebruik materialen in de infra
Biobased materialen
Natuur-geïntegreerd bouwen
Modulair bouwen in de infra
Digital Contractor
Smart building
Robots & drones
Artificial Intelligence
3D printing
Quantum Computing

Meer over waarde van bouwen

FAQ | Waarde van bouwen

Meer over Nu Bouwen Aan Morgen

PDF-uitgave | Nu Bouwen aan Morgen

Video | Toekomstvisie van minister Cora van Nieuwenhuizen

Video | Toekomstvisie van minister Kajsa Ollongren

Bekijk ook de andere thema's

Ruimtelijke spreiding van functies
Energietransitie en -infrastructuur
Toekomst van werk