Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Meerjarenprogramma s
  4. Meerjarenprogramma duurzaamheid
  5. Resultaten duurzaamheid in tweede helft 2022

Resultaten Duurzaamheid in tweede helft 2022

Het doel van het Meerjarenprogramma Duurzaamheid is het lobbyen voor en faciliteren van de (markt)condities voor duurzaamheid. Dat doen we zodat duurzame opgaven in de gebouwde omgeving, zoals de energietransitie, circulair bouwen, klimaatadaptatie en natuurontwikkeling, aantrekkelijke(re) marktsegmenten worden voor leden.

Opzet Ondersteuningsprogramma 'Verbouwstromen' (voorheen Renovatieversneller)

In 2023 is de Renovatieversneller omgedoopt tot 'Verbouwstromen'. Doel: opschaling energetische verduurzaming corporatiebezit. BZK ontwikkeld hiervoor een ondersteuningsprogramma in afstemming met de markt. Een Gecombineerde Praktijk Klankbordgroep (GPK) met vertegenwoordigers uit de achterbannen van de samenwerkende branches (waaronder Bouwend Nederland) toetst en reflecteert op de plannen en het ondersteuningsprogramma 'Verbouwstromen'. Focus voor nu ligt voor ons op het bij elkaar brengen van partijen en het inzicht geven in elkaars wereld.

Handboek CO2-prestatieladder

Dit is een tool gericht op aanbestedingen. Bedrijven moeten zich kunnen onderscheiden met CO2-reductie (CO2- prestatieladder), gericht op projecten. Hier wordt een nieuw handboek voor gemaakt. De doorontwikkeling van Handboek 4.0 speelt in 2022 en 2023. Namens ons zit Marjan Kloos (Mobilis) in het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van SKAO (beheerder CO2-prestatieladder). Het CCvD adviseert over aanpassingen.

Opzet Monitoring DGWW 2030

Dashboard opgezet door CROW/TNO, dat breed ingezet wordt onder alle opdrachtgevers in GWW om ze op zes duurzame KPI's te volgen. Hoofd RWS en INW financieren dit samen met het meerjarenprogramma Duurzaamheid. Dashboard is oktober 2022 opgeleverd.

Onderzoek 'Slimmer aan de slag'

Berenschot heeft onderzocht hoe, door een slimmere samenwerking binnen de Transport- en distributieketen Elektriciteit, met schaarse arbeidscapaciteit toch sneller aansluitingen kunnen worden gerealiseerd. Met Netbeheer Nederland is gestart met follow-up activiteiten, die vanuit het initiatief Mensen Maken de Transitie (MMT) worden uitgevoerd in 2023.

Top 25 meest duurzame publieke opdrachtgevers 2022

Hoe zit duurzaamheid verankert in openbare aanbestedingen? Begin november werd de toplijst gepubliceerd. De aanbestedende diensten die innovaties het meeste aanjagen door marktpartijen uit te dagen op duurzaamheid worden gerangschikt in een Top 25. Voor de vierde keer op rij voert de provincie Noord-Brabant de ranglijst van duurzame publieke opdrachtgevers aan.

Handboek duurzame monumentenzorg

Handelingskader hoe monumenten verduurzaamd kunnen worden, gericht op leden (in samenwerking met Techniek Nederland). Het project is in Q4 inhoudelijk afgerond, publicatie vindt plaats in het voorjaar 2023.

Workshop/training Verduurzaming bestaande bouw

Gericht op leden en kent zowel technische als procesmatige aspecten, zoals: hoe haal je stakeholders erbij? Hoe maak je goede coalitiepartners? Hoe vermarkt je je product? Deze reeks trainingen wordt samen met de Academy opgezet.

De Groene Koers (DGK)

Sectorplatform voor de bouw & infra. Inzet: reductie van emissies door mobiele werktuigen en (bouw)materieel. Activiteiten in Q3/Q4:

  • Vier landelijk roadshows georganiseerd i.s.m. Rijkswaterstaat met als doel: kennis delen over schoon en emissieloos bouwen. Totaal 130 deelnemers. Vragen zijn verzameld, beantwoord en gedeeld.
  • Kansentafel in samenwerking met Gemeente Breda, met als doel markt & overheidspartijen bij elkaar brengen, kennis inbrengen op concrete projecten. Deelnemers gaan verder in werkgroepen, totaal 55 deelnemers.
  • Zichtbaarheid en delen resultaten: artikelen waar aantoonbaar resultaten worden bereikt met reductie CO2, fijnstof en stikstof. DGK is gegroeid van 200 naar 1366 volgers op social media. Artikelen hebben 2.182 reacties, 139 comments en 125 reposts opgeleverd.

CO2 Barometer woningbouw (materiaal en gebruiksfase)

CO2 wordt (nog) belangrijker, BZK wil er meer op sturen in wet- en regelgeving. Vanuit het Lente Akkoord 2.0 (NEPROM, WoningbouwersNL, Bouwend Nederland, Aedes, IVBN) is een CO2 Barometer ontwikkeld. Deze biedt inzicht in CO2 van woningbouwprojecten en geeft duidelijkheid over CO2 die (nog) nodig is. Op basis van de inzichten wordt gekeken wat realistische reductie routes zijn. De CO2 Barometer is in december 2022 opgeleverd, publicatie rapport en vervolgacties volgen in 2023 vanuit het Lente Akkoord 2.0.

Materialen Expeditie 2022 (publicatie)

Tien bouwbedrijven hebben met hun opdrachtgevers in 2022 op basis van concrete projecten gekeken hoe hergebruik van materialen vergroot kan worden en wat hergebruik (nog) blokkeert. We hebben de ervaringen en aanbevelingen laten optekenen door Copper8. Deze aanbevelingen worden meegenomen in de politieke lobby en landelijke platforms Circulair Bouwen. En is goede input voor onder andere het door BZK beoogde 'bouwmaterialenakkoord', dat naar het lijkt in 2023 vorm krijgt (à la klimaatakkoord Gebouwde Omgeving).

Analyse duurzaamheid in openbare aanbestedingen

Om aandacht te vragen voor het belang van duurzaamheid in aanbestedingen analyseert het Aanbestedingsinstituut jaarlijks de openbare aanbestedingen op duurzaamheid. Deze cijfers worden gebruikt in gesprekken, artikelen en de lobby. Het Aanbestedingsinstituut ziet in 2022 (analyse cijfers 2021) dat bij de helft van de aanbestedingen van infrawerken (mede) wordt gegund op duurzaamheid. In de B&U en infradiensten was dat zo bij vier op de tien aanbestedingen. Als wordt gegund op duurzaamheid telt dat meestal voor > 40% mee. Extra impulsen zijn nodig om de innovatiekracht van marktpartijen beter te benutten en te stimuleren. Dat kan al met eenvoudige stappen die impact maken. Daarom is er vanuit het MJP Duurzaamheid onder andere de flyer 'Meer impact met duurzaam aanbesteden' gemaakt, als leidraad voor gesprekken met opdrachtgevers.

Platformbijeenkomsten KAN (klimaatadaptief bouwen met de natuur)/Lenteakkoord (richt zich op circulair en industrieel bouwen)

Langjarige programma's gericht op innovatie op concrete toepassingen in projecten van deelnemers. Met als doel sectorbreed schaalbaar, toepasbaar en betaalbaar. In Q3 en Q4 zijn voor beide platforms meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Bereik: 220 mensen vanuit achterbannen Bouwend Nederland, NEPROM, Aedes, IVBN en WoningbouwersNL.