Ledenzaken Regio Randstad Noord

Afbeelding Ledenzaken Regio Randstad Noord

Jaarplan

In Regio Randstad Noord staat belangenbehartiging met betrekking tot de beleidsvelden bouw- en inframarkt, onderwijs en arbeidsmarkt en sociale zaken centraal. Lobbyactiviteiten gericht op provincies, gemeenten, waterschappen en andere opdrachtgevers behoren ook tot de kernactiviteiten. Daarnaast geeft het regiosecretariaat voorlichting aan leden over onderwerpen op de verschillende beleidsterreinen.

Regionale cijfers

De volgende onderwerpen komen achtereenvolgens aan de orde:

 1. Bouwproductie
 2. Bevolking en huishoudens
 3. Ontwikkeling woningbouw - woningvoorraad, gereedgekomen woningen nieuwbouw, woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend (inclusief bijschatting EIB voor niet aan CBS rapporterende gemeenten), woningtekort, gemiddelde woningwaarde (WOZ), verkochte bestaande woningen
 4. Bodemgebruik naar gebruiksvorm Bouwvergunningen utiliteitsbouw
  - nieuwbouw, overige werkzaamheden, naar soort gebouw
 5. Kantoren
  - verleende vergunningen, voorraad, nieuwbouw, vraag en aanbod
 6. Lengte wegennet naar wegbeheerder
 7. Werknemers
  - dienstverbanden bouwplaats, UTA en onbekend
 8. Werkloosheid
  - WW-gerechtigden UWV  Klik hier voor de cijfers

Afdelingen

Een afdeling is een lokale ontmoetingsplaats waar ondernemers kennis en ervaring uitwisselen. Regio Randstad Noord heeft 12 afdelingen. Twee afdelingen zijn geïntegreerd en de overige afdelingen zijn zelfstandig. Bedrijven kunnen lid worden van één of meer afdelingen in een regio. De afdeling vertaalt het algemene beleid van Bouwend Nederland in haar werkgebied. Daarnaast ontwikkelt een afdeling zelf ook beleid, waarbij de afdeling een grote mate van zelfstandigheid heeft, maar daarbij niet mag handelen in strijd met algemeen beleid.

De belangrijkste taken van een afdeling zijn:

 • bevorderen van collegiaal contact tussen leden;
 • bijdragen aan collectieve belangenbehartiging;
 • bevorderen van samenwerking tussen Bouwend Nederland afdelingen;
 • inbreng leveren voor het door Bouwend Nederland te voeren beleid;
 • uitdragen van het door Bouwend Nederland vastgesteld beleid;
 • bestuurlijk betrokken zijn bij het samenwerkingsverband voor vakopleiding.

Contactgroep Financiën (COTAD)

Deze contactgroep in Regio Randstad Noord organiseert jaarlijks 2 bijeenkomsten voor financieel directeuren, controllers, hoofden administratie en andere medewerkers die met financiële zaken belast zijn. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ingegaan op actualiteiten op gebied van onder andere belastingen, sociale verzekeringen, CAO en bedrijfstakeigen regelingen. Ook kunnen de deelnemers tijdens deze bijeenkomsten ervaringen uitwisselen.

Contactgroep Arbo (VGM KAM)

Binnen Regio Randstad Noord is een Contactgroep Arbo (VGM KAM) actief. Dit is een regionale overleggroep waarbij diverse thema’s op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid besproken worden. Veelal wordt ook een externe deskundige uitgenodigd om een presentatie te houden over een actueel onderwerp. De contactgroep komt 2 keer per jaar bij elkaar en is bedoeld voor medewerkers die zich in het bedrijf bezighouden met zaken rondom arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Neem contact op met Lenneke Neef voor meer informatie over of deelname aan een contactgroep, via telefoonnummer 020 5 756 700 of per e-mail l.neef@bouwendnederland.nl.

Infraplatform

De Infraplatformcommissie stelt aan het regiobestuur activiteiten voor in het kader van belangenbehartiging met betrekking tot de regionale infrastructuur. Tevens doet de Platformcommissie voorstellen om informatieoverdracht en kennisuitwisseling voor de leden in de regio te stimuleren. De Infraplatformcommissie organiseert informatiebijeenkomsten voor de leden van het platform, maar ook voor vertegenwoordigers van overheden, opdrachtgevers en andere betrokkenen bij de regionale infrastructuur. Daarnaast zijn er studiebijeenkomsten die vallen onder BouwLokalen Infra. Deze bijeenkomsten staan open voor alle geïnteresseerde leden en derden.

Naam

Bedrijf

Functie

F.J.M. Clemens

Sturm B.V.

(gezamenlijk/duo) Voorzitter

Jan Jorna

Dura Vermeer

(gezamenlijk/duo) Voorzitter

Anja Focke

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

bestuurslid

Jong Bouwend Nederland

De regio is de spil van Jong Bouwend Nederland. Iedere regio heeft haar eigen bestuur, dat bijeenkomsten en activiteiten organiseert op provinciaal en regionaal niveau. In de regio vindt de kruisbestuiving plaats tussen de (aankomende) ondernemers van het midden- en kleinbedrijf en de (aankomende) managers van de grote(re) bedrijven. Ook het leren van en met elkaar tussen bouw en infra gebeurt in de regio. Bekijk de pagina van Jong Bouwend Nederland - Regio Randstad Noord voor meer informatie.

Social Support

Tot de dienstverlening van Bouwend Nederland behoort Social Support. De medewerkers van Social Support staan werknemers van lidbedrijven bij die persoonlijke problemen hebben. Kijk op de contactpagina van Social Support voor meer informatie en contactgegevens.