Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Vakgroep glas
  4. Sociale zaken
  5. Arbo en de ri e

Arbo en de RI&E

Branche-RI&E voor de vlakglasbranche.

In 2008 is door de vakgroep hard gewerkt aan de totstandkoming van twee arbocatalogi; één voor bedrijven actief in de productie, groothandel en bewerking van vlakglas en één voor de glaszetbedrijven. De arbocatalogi zijn goedgekeurd door sociale partners en Inspectie SZW. Hierdoor zijn de documenten bindend voor onze branche. De arbocatalogie geven het huidige niveau van arbeidsomstandigheden aan. De documenten zijn levend, wat betekent dat ze doorlopend worden beoordeeld en daar waar nodig aangevuld.

De Branche Risico Inventarisatie en evaluatie (RI&E) Vlakglasbranche is bedoeld voor bedrijven die actief zijn in de vlakglasbranche. Ben je actief in de vlakglasbranche, dan is de branche RI&E ook op jou van toepassing.

De Arbowet verplicht je als werkgever een inventarisatie uit te voeren van de risico's waaraan jouw medewerkers worden blootgesteld bij het uitvoeren van werkzaamheden, de zogenaamde RI&E. Naast het inventariseren van de risico's ben je wettelijk verplicht een plan van aanpak (PVA) op te stellen, waarin je maatregelen aandraagt om de risico's weg te nemen of in ieder geval terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau. Tevens is het hebben van een (goedgekeurde) RI&E opgenomen in de lidmaatschapscriteria van de Vakgroep GLAS.

Met behulp van de Branche RI&E Vlakglasbranche voldoe je aan deze (wettelijke) verplichtingen. Het werken met de Branche RI&E is erg gebruiksvriendelijk. Door middel van het beantwoorden van alle vragen in de vragenlijsten voer je zelf de RI&E voor jouw bedrijf uit en wordt automatisch het PVA opgesteld. Nadat je de RI&E heeft uitgevoerd, kun je met een druk op de knop het plan van aanpak uitdraaien en direct aan de slag gaan.

In de arbowet is gesteld dat uw RI&E moet worden getoetst door een gecertificeerde deskundige. Dit houdt in dat de arbodeskundige (veiligheidskundige, arbeidshygiënist, bedrijfsarts of een arbeids- en organisatiedeskundige) het bedrijf bezoekt en in de praktijk beoordeelt of alle risico's volledig en juist zijn geïnventariseerd en geëvalueerd. De Branche RI&E Vlakglasbranche is erkend door Vakgroep GLAS en CNV BedrijvenBond en getoetst door een deskundige. Dit betekent dat bedrijven met maximaal 25 werknemers het voordeel hebben dat de Ri&E niet behoeft te worden getoetst. Dit betekent:

  • geen bedrijfsbezoek van de arbodienst of kerndeskundige
  • geen aanvullende metingen
  • tijd- en kostenbesparing
  • meer motivatie om aan de slag te gaan.

Door Vakgroep GLAS is aan de totstandkoming van de Branche RI&E een belangrijke bijdrage geleverd. Daarbij is nauw samengewerkt met CNV BedrijvenBond. Het project is gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche (STOOV). In 2020 heeft de STOOV Branche RI&E een update gekregen en was daarmee weer helemaal up to date. De Branche RI&E is hier gratis te downloaden. Voor ondersteuning bij het opstellen van de RI&E en het plan van aanpak, kun je contact opnemen met het Kenniscentrum Glas. Leden van de vakgroep kunnen tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van de diensten van het Kenniscentrum Glas.

Lees meer over de checklist Branche RI&E.

Arbocatalogus voor de vlakglasbranche

De arbocatalogus voor de vlakglasbranche is een oplossingenboek voor de grootste risico's in de vlakglasbranche en wordt door de Arbeidsinspectie gebruikt bij de handhaving van de Arbowet. Het document geeft voor zowel werkgevers als werknemers concrete handvatten om arborisico's op een gedegen manier weg te nemen.

Door de vakgroep is aan de totstandkoming van de arbocatalogus een belangrijke bijdrage geleverd. Daarbij is nauw samengewerkt met CNV Vakmensen. In een later stadium heeft ook FNV Bondgenoten goedkeuring verleend aan de Arbocatalogus. Het project is gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche (STOOV). In oktober 2009 is het harde werken beloond met goedkeuring van de arbocatalogus door de Arbeidsinspectie. Hiermee heeft de arbocatalogus een formele status gekregen. De arbocatalogus is beschikbaar op deze pagina.

Arbocatalogus Glaszetten

De arbocatalogus voor het glaszetbedrijf is een oplossingenboek voor de grootste risico's in het glaszetbedrijf en wordt door de Arbeidsinspectie gebruikt bij de handhaving van de Arbowet. Het document geeft voor zowel werkgevers als werknemers concrete handvatten om arborisico's op een gedegen manier weg te nemen. In de arbocatalogus glaszetten kun je aan de hand van de portalen beroep en risico de belangrijkste risico's en de daarbij horende veiligheidsmaatregelen vinden voor medewerkers in het glaszetbedrijf. In de arbocatalogus zijn tevens veel verwijzingen opgenomen naar relevante documentatie die door de betrokken partijen is opgesteld.

Door Vakgroep GLAS is aan de totstandkoming van de arbocatalogus een belangrijke bijdrage geleverd. Daarbij is nauw samengewerkt met werkgeversorganisatie Onderhoud NL en werknemersorganisaties FNV Afbouw en onderhoud, FNV Bondgenoten en CNV BedrijvenBond (nu CNV vakmensen). Door Stichting Arbouw is het project gecoördineerd. In december 2009 is de arbocatalogus goedgekeurd door de Arbeidsinspectie. Hiermee heeft de arbocatalogus een formele status gekregen. De arbocatalogus is beschikbaar op deze pagina.

A-blad Glaszetten en montage

Het A-blad Glaszetten en -montage van Volandis bevat aanbevelingen om de lichamelijke belasting van de glaszetter te beperken. De glaszetter/-monteur heeft bij de uitvoering van zijn werk met een aantal risicofactoren te maken. De belangrijkste risico's in het werk van de glaszetter/-monteur zijn lichamelijke belasting, met name handmatig tillen en dragen, soms in combinatie met belastende werkhoudingen en veiligheid, zoals snijgevaar, geraakt worden door vallend materiaal en vallen van hoogte.

Download hier het a-blad Glaszetten en montage van Volandis.