• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Bouwend Nederland: Winst stikstofmaatregelen moet gebruikt worden voor bouw en infra

Bouwend Nederland: Winst stikstofmaatregelen moet gebruikt worden voor bouw en infra

Rotterdamse skyline met kranen
vrijdag 7 februari 2020

De opbrengst van het pakket aan stikstofmaatregelen waar het kabinet vandaag mee komt moet in de “stikstofbank” worden gestort. Alleen op die manier ontstaat de ruimte die nodig is om de woningbouw vlot te trekken, te werken aan de mobiliteit en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Een integraal pakket om het stikstofprobleem op te lossen ontbreekt. Daarom is het cruciaal om de ruimte die nu ontstaat te gebruiken voor de bouw- en infrasector.

“Deze kans moet het kabinet verzilveren. Het is verstandig dat het kabinet boeren uitkoopt en zo gebruik maakt van de bereidheid die er bij veel boeren is om met hun bedrijf te stoppen.”, aldus Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. “Het is echter onbestaanbaar dat de winst die hiermee ontstaat niet zou worden aangewend om woningbouw, infrastructuur en verduurzaming te realiseren. Nederland moet vooruit en kan woningzoekers, forenzen en het klimaat niet langer in de kou laten staan.“

De maatregelen die het kabinet vandaag presenteert bevatten zeer beperkt nieuwe initiatieven om de kwetsbare natuur robuuster te maken. Om de bouw van woningen echt grootscheeps op gang te brengen, de mobiliteit te verbeteren en gebouwen te verduurzamen is een drempelwaarde voor stikstofuitstoot voor de bouw nodig. Volgens een advies van de Raad van State uit november 2019 kan deze alleen gerealiseerd worden als er een geloofwaardig pakket aan maatregelen ligt.

Structureel natuurherstel

“Een investering van 1 miljard euro per jaar gedurende 7 jaren is nodig om onze natuur structureel te versterken. Dan ontstaat ruimte voor een drempelwaarde voor de bouw en komen we uit de impasse waarin we nu al meer dan 8 maanden zitten,” aldus Verhagen. “Het pakket dat het kabinet tot nu toe heeft gepresenteerd maakt de bouwopgave in de Randstad niet mogelijk. Het laat vooralsnog grote groepen woningzoekenden in de kou staan. Ik roep de regering op hier werk van te maken en de bouw- en infra zo voluit de ruimte te geven om de grote maatschappelijke opgaven die er liggen uit te voeren. Onze ondernemers kunnen niet wachten.”

Verduurzaming bouw

De bouw- en infrasector werkt hard aan de verduurzaming van het bouwproces om zijn toch al zeer lage aandeel van 0,6% in de stikstofuitstoot verder te verlagen. Bouwend Nederland pleit voor een regeling die bouwers, net als boeren, ondersteunt om de draai naar emissieloos werken te maken.

“Er ligt een verantwoordelijkheid bij de overheid als grote opdrachtgever om het goede voorbeeld te geven. Duurzaamheid kost geld en dat zal moeten worden betaald. We zien te vaak dat er alleen wordt gestuurd op de laagste prijs en dan is de natuur het kind van de rekening.”, zegt Maxime Verhagen. “Ik pleit voor een regeling die onze ondernemers tegemoet komt als zij hun wagenpark en materieel versneld moeten afschrijven om duurzamer te kunnen werken. Het kabinet kan verder het onderhoud aan infrastructuur dat al is voorzien naar voren halen. Hiermee is de infrasector die het nu moeilijk heeft geholpen en behouden we de capaciteit van de sector die we later nog heel hard nodig hebben.”