• Home
 • Actueel
 • Nieuws
 • Sander Wubbolts: "Met slimme technologieën en gebruik van big data kunnen we de stad aantrekkelijker, duurzamer en leefbaarder maken"

Sander Wubbolts: "Met slimme technologieën en gebruik van big data kunnen we de stad aantrekkelijker, duurzamer en leefbaarder maken"

Afbeelding Sander Wubbolts: "Met slimme technologieën en gebruik van big data kunnen we de stad aantrekkelijker, duurzamer en leefbaarder maken"
maandag 16 maart 2020

De toekomstverkenning ‘Nu Bouwen aan Morgen’ is inmiddels in volle gang. Samen met experts van binnen en buiten de sector bespreken we welke denkrichtingen mogelijk zijn voor 2030. Op basis van de 4 centrale thema’s, namelijk Ruimtelijke spreiding van functies, Energietransitie en -infrastructuur, Toekomst van werk en Waarde van bouwen, kijken we vooruit. Binnen Bouwend Nederland hebben we ook een expert naar voren geschoven die het hele traject van de verkenning per thema zal overzien. Voor het thema ‘Ruimtelijke spreiding van functies’ is dat Regiomanager Noord Sander Wubbolts.

Kan je jezelf even kort voorstellen en vertellen welke functie je uitoefent binnen Bouwend Nederland?

“Ik ben Sander Wubbolts en binnen Bouwend Nederland ben ik al 7 jaar werkzaam waarvan de laatste 4 jaar als regiomanager in regio Noord (provincies Groningen, Friesland en Drenthe). Vanuit de organisatie werd ik eerst gevraagd om mee na te denken over het opzetten van de toekomstverkenning Bouw 2030. In een projectteam hebben we toen bekeken hoe we dit het beste konden aanpakken en met welke partijen we om de tafel wilden zitten. Uit mijn betrokkenheid en persoonlijke interesse ben ik dan uiteindelijk gevraagd om trekker te worden van het thema ‘Ruimtelijke spreiding van functies’.”

Hoe heb je de samenwerking met experts/leden ervaren?

“Het was heel mooi om de betrokkenheid van zowel experts als leden te zien in de verschillende sessies. Tevens is er voorafgaand aan de expert- en ledensessie al veel informatie bij leden en besturen opgehaald. De (externe) experts hadden voor het thema ‘Ruimtelijke spreiding van functies’ als vertrekpunt het scherpe essay van Riek Bakker om op te reflecteren. Dit essay zorgde voor voldoende input vanuit de experts. De leden die betrokken waren bij het thema ‘Ruimtelijke spreiding van functies’ hebben heel helder kunnen aangeven wat volgens hen de impact van de opgehaalde informatie uit de expertsessies is voor de bouwsector. Het feit dat de aanwezige leden nadien aangaven dat de informatie voor hen nuttig was bij de vertaling naar de eigen koers voor het bouwbedrijf stemde mij positief. We waren immers net gestart met het project en dit is natuurlijk het uiteindelijke doel. Leden en partners inspireren, uitdagingen en kansen richting 2030 agenderen en vooral leden stimuleren om zich voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen.”

Wat is jouw opmerkelijkste inzicht geweest tijdens dit proces?

“Als Nederland mee wil met de gesignaleerde trends en ontwikkelingen zonder op kwaliteit in te leveren, zal het belang van data en verdere digitalisering van de gebouwde omgeving veel groter worden. De aantrekkingskracht van steden blijft naar mijn mening onverkort groot. De vele functies en voorzieningen op korte afstand van elkaar met aantrekkelijk werk gericht op kennis, innovatie en creativiteit blijft mensen aantrekken. Bij slimme steden komen digitalisering en verstedelijking samen. Met slimme technologieën en gebruik van big data kunnen we de stad aantrekkelijker, duurzamer en leefbaarder maken en kunnen we tevens functies slim in de ruimte gebruiken en beheren.  

Naast gebruik van slimme technologieën en data om de steden aantrekkelijk te houden moeten we ook goed kijken naar:

 • Betaalbaarheid, financierbaarheid;
 • Groen in de stad;
 • Functiemenging;
 • Hoogwaardig collectief vervoer tussen stedelijke agglomeraties (minder auto afhankelijk is beter gebruik maken van beschikbare ruimte).

Tevens schuilen er kansen in verdere verstedelijking zoals:

 • Investeringen in geconcentreerde woningbouw maakt verduurzaming op grote schaal makkelijker mogelijk;
 • Concentratie van functies versnelt ontwikkelen gesloten circulaire kringlopen van grondstoffen;
 • Kijkend naar de bouwsector kunnen aanbieden, werken vanuit expertise in complexe binnenstedelijke opgaven, zich specialiseren in nichemarkten, zich richten op innovaties gericht op herontwikkeling, functiemenging en duurzaamheid.

Tegelijkertijd zien we een enorme druk op de woningmarkt in de Randstad en moet je nadenken op welke wijze je de woningbouwopgaven en ambitie uit bijvoorbeeld de Nationale Woonagenda gaat invullen. Daarbij ontkom je er niet aan om ook te kijken naar snellere verbindingen tussen de Randstad en andere delen van het land. We zien nu al dat wonen, werken, mobiliteit, energie en natuur elkaar steeds vaker in de weg zitten vooral ook in de Randstad. Meer spreiding van functies heeft ook zo zijn voordelen:

 • Stuwt de vraag naar nieuwbouw
 • Minder ruimtelijke beperkingen bij het bouwen
 • Focus op efficiënte nieuwbouw
 • Geografisch gelijkmatiger bouwaanbod voor onze achterban
 • Betaalbaarheid minder onder druk dan in de steden.

Beide opties helpen je om te kijken waar je zelf vooral mee geconfronteerd zal worden en de waarheid zal ergens in het midden liggen. Toch is voor mij een opmerkelijk inzicht dat verdere digitalisering van de gebouwde omgeving de kapstok kan gaan worden waaraan je de diverse opgaven aan op kan hangen om hier slimmer en efficiënter invulling aan te geven. “

Wat zie jij als de grootste uitdaging voor jouw thema richting 2030?

"Digitalisering, flexibiliteit, innovatie en samenwerking worden steeds belangrijker. De verkokering tussen overheid en markt of opdrachtgever, opdrachtnemers en eindgebruikers, moet eruit. Ook in het bouwproces moeten we af van de traditionele verkokering tussen ontwerp, bouw en installatie en/of beheer. Zet iedereen tijdig aan tafel en benut eenieders expertise. Kijk veel meer dan nu gezamenlijk naar opgaven en zoek elkaar tijdig op. Flexibiliteit bij zowel opdrachtgever, opdrachtnemer en eindgebruiker wordt steeds belangrijker ook in besluitvorming. De wereld verandert dermate snel dat flexibiliteit, aanpassingsvermogen key wordt. In besluitvorming, gedrag & samenwerking maar ook fysiek. Omgevingen en bouwwerken moeten op termijn makkelijker aanpasbaar zijn en kunnen transformeren naar nieuwe functies."

Meer weten?

Wil je graag meer weten over het thema ‘Ruimtelijke spreiding van functies’ of blijf je graag op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen? Houd dan zeker het digitaal platform in de gaten.

Sander Wubbolts regiomanager regio-noord