• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Betere liquiditeitspositie infrabedrijven door versnellen betaalstromen

Betere liquiditeitspositie infrabedrijven door versnellen betaalstromen

donderdag 4 februari 2021

Wilbert Schellens

regiomanager regio oost
Tunnel Rotterdamsebaan

De infra is één van de deelsectoren waar de liquiditeitspositie voor veel bedrijven een probleem is. Bij publieke infraprojecten schieten bedrijven gemaakte kosten een aanzienlijke periode voor, dit als gevolg van de lange administratieve doorlooptijden en de diverse zekerheidsstellingen die vanuit publieke opdrachtgevers worden opgelegd. Bouwend Nederland heeft Eva Borstlap van het bureau Cash Discovery gevraagd met een aanbeveling te komen over hoe de liquiditeitspositie voor deze bedrijven op een gezonde manier te versterken is. Wat blijkt? De doorlooptijd van reguliere betaalstromen is met bijna 40 dagen terug te brengen.

Lees hier het uitgebreide verslag met de uitkomsten van het onderzoek

Lange doorlooptijden en extra zekerheidsstellingen

Uit analyse van Cash Discovery blijkt dat het gemiddeld tenminste 2 maanden duurt voordat een publieke opdrachtgever gemaakte kosten in de infrasector betaalt. Meerwerk en af-en opleverdossiers kennen een betaaltermijn van 100 dagen of langer. De belangrijkste reden blijkt de beperkte mate van focus en discipline op een snel indienings- en afhandelingsproces bij zowel aannemer als publieke opdrachtgever. Ook spelen ingesleten patronen een rol, waarbij het voorschieten van gemaakte kosten als normaal ervaren wordt.

Naast de lange administratieve doorlooptijden eisen publieke opdrachtgevers diverse zekerheidstellingen die een verdere voorfinanciering door aannemers tot gevolg hebben. Naast de gangbare juridische bepalingen als de in gebreke stelling en garantstellingen, is ook sprake van een fors pallet aan additionele zekerheidsstellingen. Hoewel dubbele zekerheidsstellingen vanuit juridisch oogpunt niet zijn toegestaan, is het wel aan de orde van de dag.

Reductie doorlooptijden haalbaar

Onderzoek door Cash Discovery laat zien dat het reduceren van administratieve doorlooptijden realistisch is. Uit een detailanalyse van circa 70 Infra/GWW-projecten blijkt dat de administratieve doorlooptijden voor de reguliere betaalstromen gemiddeld met 39 dagen kunnen worden teruggebracht. Dit staat gelijk aan een liquiditeitsimpact van bijna EUR 2mld voor de Infra/GWW. In onderstaande figuren is deze winst in beeld gebracht. Klik op een van de afbeeldingen voor een vergroting.

Aanbevelingen

Concreet verdient het aanbeveling dat zowel bouwbedrijven als publieke opdrachtgevers een strakkere discipline aan de dag leggen ten aanzien van het indienen en afhandelen van dossiers. Daarnaast leidt een kortcyclische benadering tot een sneller inzicht over het al dan niet correct uitvoeren van de werkzaamheden. Eventuele herstelwerkzaamheden kunnen snel worden verricht en de kans op vertraging neemt af. Naast deze benadering is het van belang ‘ingesleten patronen’ kritisch tegen het licht te houden. Voorbeelden van vragen hierbij zijn:

  • Waarom niet op weekbasis factureren in plaats van een maandelijkse termijnstaat?
  • Waarom een bankgarantie stellen als pas betaald wordt nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd?
  • Waarom een betaaltermijn op een factuur als de werkzaamheden dan al akkoord bevonden zijn?
  • Waarom 10% inhouding voor het opleverdossier als 99% van de kosten dan al zijn gemaakt en er diverse juridische bepalingen zijn die opdrachtnemer verplichten zijn werk goed af te ronden?

Nieuwe werkwijze

Er is kortom tal van mogelijkheden die op korte termijn kunnen worden ingevoerd en die de liquiditeitspositie van infrabedrijven op een gezonde manier versterken; zonder dat dit extra geld kost voor publieke opdrachtgevers. Cash Discovery adviseert Bouwend Nederland om samen met publieke opdrachtgevers een nieuwe werkwijze op te stellen. Gestart kan worden met een aantal lopende of te starten projecten, om daar de huidige situatie in relatie tot liquiditeitsstromen in de gehele keten neutraal en objectief in kaart te brengen. Vervolgens kan bepaald worden in welke mate versnellingen en aanpassingen kunnen worden aangebracht en hoe de voordelen door te vertalen in de gehele keten.