Cao-onderhandelingen Bouw & Infra gestart

Op weg naar een cao met toekomstperspectief

woensdag 3 maart 2021

Erik Tierolf

manager adviesdesk
Afbeelding Cao-onderhandelingen Bouw & Infra gestart

Het zijn onzekere tijden voor de bouw- en infrasector. De ontwikkelingen rondom corona, maar ook het stikstofdossier zorgen ervoor dat niemand weet hoe onze sector zich precies zal ontwikkelen in de nabije toekomst. Toch zijn de cao-onderhandelingen weer gestart. De opgave voor de sector is groot en daarom is besloten om toch met elkaar te praten over een nieuwe arbeidsvoorwaarden cao. Tijdens de cao-onderhandelingen nemen de partijen de coronamaatregelen in acht en er wordt onderhandeld met een beperkte werkgeversdelegatie.

De afgelopen periode hebben de cao-partijen veel werk verzet. Zo is er een leesbare cao gelanceerd, is de zwaarwerkregeling voor bouwplaatswerknemers geïntroduceerd en loopt er nu een onderzoek naar het draagvlak voor het tijdsspaarfonds. Ook hebben cao-partijen jaren gewerkt aan een nieuw functie- en loongebouw. Dit jaar moeten zij besluiten dit nieuwe functiewaarderingsstelsel daadwerkelijk in te voeren óf te stoppen met dit traject. Het concept functiehuis moet immers alweer bijna worden gerenoveerd.

Geen onnodige discussie

Hoe de economie zich ontwikkelt is niet duidelijk. Hetzelfde geldt voor het beleid van de overheid. Daarom zetten de werkgevers in op een wendbare cao die perspectief biedt voor werkgevers en werknemers met een looptijd van twee jaar. Ook is het belangrijk dat cao-partijen, eerder gemaakte protocol-afspraken, zoals bijvoorbeeld het bevorderen van instroom en behoud van vakkrachten, nader uitwerken. Kort lopende cao’s stellen partijen niet in staat om de actiepunten uit de voorgaande cao uit te werken. Werkgevers roepen dan ook op om een cao te sluiten met een looptijd van minimaal 2 jaar.

Op 3 maart hebben partijen de voorstellen aan elkaar gepresenteerd. Onder dit bericht kun je de voorstellen terugvinden. Op 10 maart treffen partijen elkaar voor de 2e gespreksronde.

Voorstellen