Risico’s aan de meer werk en minder werk afrekening

Afbeelding Risico’s aan de meer werk en minder werk afrekening

Tijdens de uitvoering van een opdracht kan de opdrachtgever om allerlei redenen besluiten om ofwel extra werkzaamheden te laten uitvoeren, ofwel bepaalde onderdelen van het werk juist achterwege te laten. Beiden kan ook. Over meer werk en minder werk ontstaan in de praktijk vaak discussies.

Met regelmaat bevinden zich in het dossier die door de juristen van Bouwend Nederland Advies worden behandeld meer en minder werk afrekeningen waarvan de aannemer een betaling wenst. Indien deze afrekening is opgemaakt en aan de opdrachtgever is afgegeven, is die een vast uitgangspunt tussen partijen.

Meer werk

Waar het gaat om het meer werk stelt de opdrachtgever zich vaak op het standpunt dat hij niet bekend is met het meer werk en dat hij dat dus niet hoeft te betalen. De aannemer bevindt zich dan veelal in een lastige positie. De wet bepaalt namelijk dat hij in geval van meer werk de opdrachtgever er vooraf op moet wijzen of en welke financiële consequenties aan een wijziging zijn verbonden. Daarvan kan men niet afwijken in een contract. In de rechtspraak zien wij daarnaast steeds meer een verschuiving dat de aannemer ook vooraf de prijs voor het meer werk moet aangeven. Heeft de aannemer niet op de consequenties voor de prijs gewezen? Dan kan hij geen aanspraak maken op betaling.

De achterliggende gedachte van deze wettelijke bepaling is dat de opdrachtgever vooraf de mogelijkheid moet hebben om de opdracht aan te passen en bijvoorbeeld bepaalde zaken toch niet te laten uitvoeren. Zo kan hij binnen zijn budget blijven. Er is nog wel een uitzondering, namelijk voor die gevallen waarin de opdrachtgever zélf moest begrijpen dat werkzaamheden tot een extra prijs zouden leiden. Het beroep op die uitzondering wordt echter niet heel snel geaccepteerd in de rechtspraak.

Minder werk

De aannemer die zijn afrekening meer werk en minder werk heeft opgesteld en gepresenteerd, loopt nog ergens anders tegenaan. Al het minder werk dat door hem is vermeld staat daarmee tussen partijen vast. De opdrachtgever hoeft dan in ieder geval niet meer te bewijzen dat er sprake is geweest van minder werk, hooguit kan de omvang van het bedrag nog ter discussie staat.

In één van de behandelde kwesties had een aannemer zijn meer werk en minder werk afrekening gezonden met daarin € 10.000,00 aan meer werk en € 7.500,00 aan minder werk. Per saldo moest de opdrachtgever dus nog € 2.500,00 betalen. In een procedure waarin de aannemer was betrokken door de opdrachtgever kon de aannemer niet aantonen dat hij de opdrachtgever vooraf op de financiële consequenties had gewezen: de betaling van het saldo ging aan de aannemer voorbij. En nu het minder werk wel vaststond – dat had de aannemer namelijk zelf in zijn afrekening vermeld – moest de aannemer uiteindelijk € 7.500,00 betalen. En dat is best zuur.

Tip

Een goede communicatie én administratie is bij meer werk en minder werk van groot belang. Kijk vooral nog eens kritisch naar de afrekening voordat deze wordt verzonden. Dat kan een hoop discussie voorkomen.