Buitenlandse Arbeidskrachten

Onze sector staat de komende jaren – of misschien wel decennia - voor grote maatschappelijke uitdagingen en opgaven: energietransitie, nieuwbouw, onderhoud, verduurzaming, aanleg van infrastructuur. Daarvoor zullen zeker enkele tienduizenden nieuwe medewerkers nodig zijn, zo heeft het EIB berekend.

Reguliere opleidingen

In een deel van de vraag naar nieuwe medewerkers kan worden voorzien met instroom uit de reguliere bouwopleidingen, maar dat zal niet voldoende zijn. Daarom zal ook gezocht moeten worden naar andere oplossingen.

Zij-instroom

Zo’n oplossing vormen bijvoorbeeld de zogeheten zijinstromers. Dat kunnen zijn:

  1. Mensen uit andere sectoren die overstappen naar de bouw.
  2. Herintreders.
  3. Statushouders.
  4. Buitenlandse arbeidskrachten.

De meesten van deze zijinstromers zullen Nederlanders zijn, maar er zullen dus ook buitenlandse arbeidskrachten bij zijn.

Het EIB schat dat op korte termijn (2020 en 2021) een toenemend aantal medewerkers op de bouwplaats van buitenlandse afkomst is. Het belang van deze groep voor de bouw- en infrasector neemt dus steeds verder toe.

Daarop gaan hieronder verder in.

Buitenlandse arbeidskrachten

Uiteraard is ook het werken met buitenlandse arbeidskrachten aan regels gebonden. Maar die regels zijn soms nét even anders dan voor Nederlandse werknemers. Hieronder worden deze regels per onderwerp verder uitgelegd. 

Mogelijke dienstverbanden

Zo zullen de meeste buitenlandse arbeidskrachten niet rechtstreeks bij een Nederlandse aannemer in dienst zijn. Meestal gaan ze aan de slag via:

  • Uitzendbureaus
  • Detacheringsbureaus
  • Of als (buitenlandse) zzp’er.

Dat neemt niet weg dat werkgevers in de bouw aan regels gebonden zijn als ze gebruik maken van buitenlandse arbeidskrachten. Houden ze zich daar niet aan, dan lopen ze risico’s. Lees hier de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in de EU.

Arbeidsvoorwaarden

Buitenlandse arbeidskrachten die tijdelijk in Nederland werkzaam zijn, hebben recht op bepaalde minimale arbeidsvoorwaarden. Die zijn strikt geregeld in de wet en in cao’s. Op deze webpagina vind je de cao Bouw & infra, artikel 7 en bijlage 3.

Werkgevers die de regels niet goed toepassen, kunnen op een negatieve manier in het nieuws komen. Niet goed voor het imago van het bedrijf en niet voor de sector. Maar er zijn ook pittige boetes mogelijk en zelfs het stilleggen van een bedrijf hoort tot de mogelijkheden.

Verblijfs- en werkvergunningen

Voor buitenlandse arbeidskrachten uit landen buiten de EU/EER en Zwitserland zijn zowel verblijfs- als werkvergunningen nodig. De geldigheidsduur is niet altijd evident. Zo kan een werknemer voor onbepaalde tijd worden ingehuurd, maar is de werkvergunning maximaal een jaar geldig. De Migratiewijzer van Bouwend Nederland geeft aan welke acties nodig zijn.

Meldplicht buitenlandse arbeidskrachten in Nederland per 1 maart 2020 van kracht

Komt een buitenlandse arbeidskracht of meldingsplichtige zelfstandige tijdelijk voor een bedrijf werken in Nederland, dan moet er gecontroleerd worden of deze zijn komst (correct) gemeld heeft via het online loket. Je ontvangt een bericht nadat deze buitenlandse werkgever of zelfstandige zijn komst heeft gemeld, zodat de melding online staat. In de online melding staan de gegevens van de zelfstandige of het bedrijf en de werknemers die voor je komen werken, het adres van de werkplek in Nederland, een beschrijving van de werkzaamheden en hoe lang deze duren. Bevat de melding onjuistheden, geef dit dan aan in het online meldloket en vraag de buitenlandse werkgever of zelfstandige om de melding aan te passen.

Let op: als de controle door de Nederlandse dienstenontvanger niet goed gebeurt dan kan hij boeteplichtig worden.

Overigens heeft het ministerie van SZW laten weten dat het eerste half jaar vanaf 1 maart geen boetes zullen worden opgelegd. Bedrijven worden in die periode vooral positief gecoacht en kunnen zo ook wennen aan de nieuwe wettelijke regeling.

Het ministerie van SZW heeft een speciale website Posted Workers geopend. Deze website bevat ook de stappenplannen voor meldingsplichtigen en informatie voor de Nederlandse dienstenontvanger, onder meer via een Veelgestelde vragen-rubriek. Veel informatie op de site is ook in het Engels en Duits beschikbaar.

Waarop letten bij het inhuren van buitenlandse arbeidskrachten

Een bouw- of infrawerkgever die buitenlandse arbeidskrachten wil inhuren, moet op een aantal dingen letten:

- uit welk(e) land(en) is/zijn beoogde medewerkers afkomstig?

 - is wel of niet een werkvergunning nodig? (*niet nodig voor arbeidskrachten uit de EU/EER-landen en Zwitserland)

- op welke manier moeten de persoonsgegevens beheerd worden?

- speelt een uitzend- of detacheringsbedrijf een rol bij het inhuren van buitenlandse arbeidskrachten? En zo ja, waar moet het inhurende bedrijf dan op letten?

 - is er sprake van zzp’ers?

Voor buitenlandse arbeidskrachten gelden aanvullende wettelijke regels. Je bent als werkgever zelf verantwoordelijk voor het naleven van de regels. Op de website van de Inspectie SZW kan je deze regels vinden.

Huisvesting buitenlandse arbeidskrachten

Niet alleen het dagelijks werk van buitenlandse arbeidskrachten is aan regels gebonden, dat geldt ook voor hun (tijdelijke) huisvesting. Een aantal organisaties in Nederland heeft de Stichting Normering Flexwonen opgericht om buitenlandse arbeidskrachten garanties te bieden voor de kwaliteit op het gebied van zaken als privacy, sanitair, (brand)veiligheid en hygiëne en voorzieningen.  

Ter afsluiting

De bouw- en infrasector in Nederland staat voor grote uitdagingen. Uitdagingen die vragen om de inzet van veel medewerkers. Daarvoor zal een beroep gedaan moeten en kunnen worden op buitenlandse arbeidskrachten. Hun inzet is aan regels gebonden, zoals hiervoor beschreven.