Cao Bouw & Infra

Geen onderwerp gevonden

De cao Bouw & Infra is belangrijk voor onze sector, zowel op beleids- als praktisch niveau. Op deze pagina vind je meer informatie over de cao-onderhandelingen en het achterliggende beleid. Daarnaast vind je ook informatie over de toepassing van de cao Bouw & Infra in de praktijk. De cao Bouw & Infra loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Cao 2023

Op 9 november 2022 heeft de minister van SZW de Cao Bouw & Infra 2023 algemeen verbindend verklaard. Dat betekent iedereen vanaf 1 januari 2023 de cao van 2023 moet naleven. De cao is per 1 januari 2023 van toepassing op alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao Bouw & Infra. De algemeenverbindendverklaring loopt gelijk met de looptijd van de cao, dus tot en met 31 december 2023.

Loon- en salaristabellen per 1 juli 2023

Stageregelingen schooljaar 2023-2024

In en uit dienst

In hoofdstuk 2 wordt het in- en uitdienst treden geregeld. Denk hierbij aan de intredekeuring, de functie-indeling en de arbeidsovereenkomst. Maar er zijn ook bepalingen opgenomen over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Arbeidsduur en tijdsgerelateerde toeslagen

Hoofdstuk 2 gaat over arbeidsduur en werktijden. Hierin worden onderwerpen als de basisregeling, de kaderregeling, deeltijd werk, de vierdaagse werkweek 55+, regeling verschoven uren infra, overwerk en spaarurenmodel, onderhoudswerk op zaterdag,  ploegendienst en bereikbaarheidsdienst besproken. De toeslagen die verbonden zijn aan deze regelingen kan je vinden op de overzichtspagina vergoedingen en tijdsgerelateerde toeslagen.

Vrije dagen en verlof

In de cao Bouw & Infra hebben werknemers recht op verschillende soorten verlofdagen (vakantiedagen, roostervrije dagen, extra roostervrije dagen oudere werknemers, feestdagen, stervensbegeleidings- en rouwverlof en kort verzuim). Voor al deze verlofdagen gelden eigen regels.

Inkomen

Hoofdstuk 4 van de cao behandelt het inkomen van de werknemers. In dit hoofdstuk vind je de loondefinities, de regels rondom de garantielonen van bouwplaatswerknemers en -leerlingen, uta-salarissen, de afgesproken loon- en salarisverhogingen, vakantietoeslag en het Individueel budget, Tijdspaarfonds (TSF) en pensioen.

Toeslagen en vergoedingen

In de cao zijn verschillende toeslagen en vergoedingen opgenomen. Denk hierbij aan de reiskosten- en reisurenvergoedingen, vergoeding werken op verafgelegen werken, vergoeding werkkleding en gereedschap, EHBO en BHV vergoeding, vergoeding vakbondscontributie, en vergoeding ziektekostenverzekering.  Deze kan je vinden op de webpagina over deze toeslagen.

Opleiding en ontwikkeling

In hoofdstuk 7 cao Bouw & Infra wordt besproken hoe bouwplaats- en uta-werknemers vitaal en deskundig kunnen blijven werken. Hierin vind je onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, scholing voor zowel bouwplaats- als scholing uta-werknemers, beroepsopleiding voor bouwplaatsmedewerkers en de stageregeling voor de bouw.

Veiligheid en gezondheid

Hoofdstuk 8 gaat over hoe werknemers veilig en gezond kunnen werken. Denk hierbij aan arbobeleid en verzuimbeleid, bijzondere veiligheids- en arbobepalingen. Maar ook de regeling onwerkbaar weer en vorst ww.

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Werknemers worden wel eens ziek. In hoofdstuk 9 kan je lezen wat er in de cao staat over wachtdagen, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid als gevolg van werk voor derden, re-integratie en bonus re-integratie, pensioenopbouw in het tweede ziektejaar. Een overzicht hiervan zie je op deze pagina.

Training

Schrijf je in voor onze training

Wegwijs in de cao Bouw & Infra