WagwEU | Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU

Afbeelding WagwEU | Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU

In de WagwEU is geregeld welke arbeidsvoorwaarden gelden voor werknemers van buitenlandse werkgevers die gevestigd zijn in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein (EER) of Zwitserland en die tijdelijk in Nederland werken. Tevens zijn maatregelen in de WagwEU opgenomen die handhaving van grensoverschrijdende situaties verbeteren.

De WagwEU is de Nederlandse vertaling van de Europese detacheringsrichtlijn en de Europese handhavingsrichtlijn. De belangrijkste onderdelen voor Nederlandse bouw- en infrabedrijven gaan over de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden en de meldingsplicht voor buitenlandse bedrijven en zzp'ers die tijdelijk werkzaam zijn in Nederland.

Wanneer geldt de WagwEU?

De WagwEU geldt bij detachering door buitenlandse werkgevers uit andere EER-landen of Zwitserland die tijdelijk met personeel in Nederland een klus komen verrichten. Er zijn binnen de WagwEU drie categorieën van detachering:

 1. Zuivere dienstverlening: het personeel blijft onder eigen leiding en toezicht werken, bijvoorbeeld bij onderaanneming;
 2. Detachering binnen multinationale concerns;
 3. Uitzendarbeid: De ter beschikking gestelde arbeidskrachten werken onder leiding en toezicht van de opdrachtgever (inlener).

Het werken met een in het buitenland gevestigde zzp'er valt ook onder zuivere dienstverlening binnen de WagwEU.

Arbeidsvoorwaarden

Buitenlandse werkgevers zijn verplicht bepaalde minimumarbeidsvoorwaarden (harde kern) vanuit arbeidswetten toe kennen aan het personeel dat tijdelijk in Nederland komt werken. Als een buitenlandse werkgever aan de slag gaat in een sector waarin een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, dan geldt daarnaast de harde kern van de arbeidsvoorwaarden uit deze cao. De gedetacheerde werknemers hebben recht op toekenning van de algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen die gaan over:

a. maximale werktijden en minimale rusttijden;
b. het minimum aantal vakantiedagen;
c. de minimale beloning voor de onderdelen:

 1. het geldende periodeloon in de schaal;
 2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting;
 3. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid, waaronder feestdagen- en ploegentoeslag;
 4. tussentijdse loonsverhogingen;
 5. kostenvergoedingen: reiskosten en reistijdvergoedingen, pensionkosten en andere noodzakelijke kosten voor uitvoering van de functie;
 6. periodieken;
 7. eindejaarsuitkeringen;
 8. extra vergoedingen in verband met vakantie.

d. voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers;
e. gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk;
f. beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van kinderen, jongeren en van zwangere of pas bevallen werkneemsters;
g. gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen inzake niet-discriminatie.

Deze arbeidsvoorwaarden zijn in de cao Bouw & Infra verder uitgewerkt en toegelicht in bijlage 6.

Indien de arbeidswetten niet wordt nageleefd, kan de Inspectie SZW een boete opleggen. Indien harde kernbepalingen uit de cao niet worden nageleefd, kunnen sociale partners een vordering instellen.

Meldingsplicht

Buitenlandse bedrijven en zelfstandigen uit de EER en Zwitserland die tijdelijk in Nederland komen werken in de bouw- en infra, moeten zich vooraf  melden bij het online meldloket voor buitenlandse werknemers. Dit kan via Online melden | Posted Workers

De ontvanger van de dienst in Nederland, vaak de aannemer, inlener of opdrachtgever van de zzp'er, dient te controleren of de melding is gedaan en of
deze juist is. Het controleplichtige bedrijf zou een automatisch bericht moeten ontvangen vanuit Posted Workers als de melding is gedaan. Is geen of een onjuiste melding gedaan, dan dient de controleplichtige dit te melden. Let op: voor zzp'ers die werken in de bouw mag geen jaarmelding gedaan worden.

Handhaving door Inspectie SZW

De Inspectie SZW controleert of werkgevers en opdrachtgevers zich houden aan de WagwEU. Samen met de Belastingdienst en Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de Inspectie SZW direct inzage in alle meldingen. Ook sociale partners kunnen gegevens uit het meldloket opvragen bij de controle op naleving van cao-bepalingen. Blijkt uit een controle dat niet voldaan is aan de meldingsplicht en/ of de controleplicht? Dan kunnen de meldingsplichtige maar ook de controleplichtige een boete krijgen. Bekijk de boetebedragen op de website van de Inspectie SZW

De keten van onderaannemers, zzp-ers en uitzendbureaus bij projecten wordt ingewikkelder en internationaler. Het is niet eenvoudig door de bomen het bos te zien. In deze masterclass wordt een totaalbeeld uiteengezet over de WKA, WAS, DBA, WAV en AVG.

Masterclass Wegwijs in ketenwetgeving