Bouwend Nederland tevreden met SER-advies

Zorg voor wendbaarheid en voorkom lastenverzwaring

Afbeelding Bouwend Nederland tevreden met SER-advies
donderdag 3 juni 2021

Grondige modernisering van de arbeidsmarkt door investeringen in wendbaarheid en zekerheid en zonder lastenverzwaringen. Dit stelt het SER ontwerpadvies middellange termijn voor de arbeidsmarkt dat op 2 juni werd gepubliceerd. Het advies heeft enkele positieve effecten voor werkgevers in de bouw en infra. In dit artikel beschrijven we de belangrijkste die van toepassing zijn op onze achterban.

De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren flink veranderd door flexibilisering, globalisering en digitalisering. De commissie Borstlap heeft in haar rapport gepleit voor een grondige hervorming van de arbeidsmarkt met aandacht voor een leven lang ontwikkeling en de gedachte dat “vast minder vast en flex minder flex” moet zijn. Het SER-advies heeft deze richting verder uitgewerkt en geeft in het rapport een dwingend advies aan een nieuw kabinet. Het SER-advies is opgesteld door werkgeversorganisaties, vakbonden en onafhankelijke deskundigen en wordt hierdoor gezien als een concept Sociaal Akkoord.

Stimulering MKB

De SER erkent het MKB als motor van de economie, maar ziet veel ruimte voor verbetering, zeker in vergelijking met andere landen. Gepleit wordt voor een stevige aanpak van de regeldruk waarbij de opstapeling van regels wordt afgebouwd. “Uitvoerbaarheid van regels door kleine bedrijven moet de norm worden, waarbij ook het aantal regels moet worden bezien”, aldus het advies.    

Deeltijd-WW

Het huidige vaste contract biedt te weinig mogelijkheden om schommelingen in het aanbod van werk in de bouw goed op te kunnen vangen. De SER doet de aanbeveling om het aantal uren dat is opgenomen in het vaste contract tijdelijk met 20% af te kunnen schalen als het minder gaat met het bouwbedrijf. Door de invoering van een deeltijd WW met behoud van het volledige salaris, worden bedrijven in de gelegenheid gesteld om mensen in dienst te houden en wordt voorkomen dat kennis verloren gaat. Bouwbedrijven worden hierdoor meer wendbaar.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

De aanbeveling in het SER-advies geeft bouwbedrijven meer zekerheid bij ziekte na één jaar. Met een verzekering kunnen werkgevers na een jaar de verantwoordelijkheid voor re-integratie overdragen en bepalen dat geen sprake meer is van terugkeer maar re-integratie bij een andere werkgever. Het bouwbedrijf kan hierdoor al na één jaar verder met bijvoorbeeld vervanging. Doorbetaling bij ziekte blijft wel gelden voor 2 jaar. Koninklijke Bouwend Nederland blijft aandringen op verkorting van doorbetaling naar maximaal één jaar.

ZZP

De SER adviseert om zelfstandigen te verplichten om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten en om zelf mee te betalen aan een sociaal vangnet. Dit verbetert het gelijke speelveld tussen de diverse vormen van werk. Een terugkeer in dienstverband is een mogelijk effect van deze aanbevelingen.

Om bedrijven die werken met zelfstandigen meer zekerheid te geven wordt door de SER de invoering van een normtarief voorgesteld van tussen de € 30,- en € 35,- euro per uur. Ontvangt men minder dan dit normtarief dan bestaat een rechtsvermoeden van werknemer en dient de opdrachtgever te bewijzen dat geen sprake is van een werknemer. De Belastingdienst richt zich vervolgens op betalingen onder dit tarief en beperkt zich tot vermoedens van kwaadwillendheid boven het tarief.

Bij vragen, neem dan contact op met Bouwend Nederland Advies.

Jaap van de Burgt manager beleid & public affairs mens & werk