Steunmaatregelen

Coronacrisis: veelgestelde vragen en praktische informatie

Afbeelding Steunmaatregelen

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen en praktische informatie over wat u zelf als ondernemer kunt ondernemen, de NOW (vervanger van de regeling Werktijdverkorting), fiscale maatregelen, extra krediet en uitstel van aflossing (BMKB en uitstel door banken). Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact op met de coronahelpdesk van Volandis of Bouwend Nederland Advies. Ook vindt u veel praktische informatie en tools op de coronapagina van AWVN, de coronapagina van VNO-NCW en het coronaloket van de KVK.

Wat kan ik als ondernemer zelf doen?

Welke acties kan ik zelf ondernemen?

 1. Verminder uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, deze verzoeken i.v.m. het coronavirus worden door de Belastingdienst ingewilligd.  
 2. Vraag uitstel van betaling aan voor nog verschuldigde omzetbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting of inkomstenbelasting.
 3. Is echt sprake van zwaar weer, dan kan het handig zijn om ook betalingsonmacht te melden bij de Belastingdienst. Hiermee voorkomt u dat u bij een faillissement van de onderneming aansprakelijk kunt worden gesteld voor de loon- en omzetbelastingschulden van de onderneming.
 4. Vraag BTW terug als blijkt dat uw debiteuren u niet kunnen betalen.
 5. Pas op met inlenen van personeel, als degene waar u personeel van heeft ingehuurd de loonheffing niet zou betalen, kunt u hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
 6. Verwacht u over 2020 verlies te maken door het coronavirus, dan kunt u direct na afloop van dit jaar een verzoek tot voorlopige verliesverrekening indienen. U kunt uw verlies over 2020 dan verrekenen met de winst over 2019. Dit kan via een voorlopige carry back, u kunt dan 80% van het verlies verrekenen.

NOW (Vervangt de regeling Werktijdverkorting)

Hieronder vindt een vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Hoe dien ik een aanvraag voor de NOW-subsidie in?

Het is nog steeds mogelijk om een aanvraag voor de NOW-subsidie te doen. Dit kan t/m 31 mei a.s.. Het aanvragen is relatief eenvoudig. Wel is het handig om een aantal gegevens bij de hand te hebben op het moment dat je de aanvraag doet. Dit voorkomt eventueel zoekwerk tijdens het aanvragen. Je kunt hiervoor de onderstaande checklist gebruiken.

 1. Bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail en gegevens contactpersoon
 2. Als er eerder WTV (werktijdverkorting) is aangevraagd moet het zaaknummer van deze aanvraag worden ingevuld. Dit staat op de ontvangstbevestiging die na de aanvraag WTV is ontvangen.
 3. Houd het loonheffingnumer bij de hand. Let wel, voor ieder loonheffingnummer moet een aparte aanvraag worden ingediend.
 4. Bepaal over welke 3 maanden minimaal 20% omzetverlies wordt verwacht. De volgende 3-maandsperiode zijn mogelijk: maart april mei, april mei juni en mei, juni juli.
 5. Bepaal het percentage omzetverlies. Deze kan berekend worden middels de volgende berekening: % omzetdaling = verwachte netto-omzet meetperiode ÷ (netto-omzet 2019 ÷ 4 of). Er kan ook gebruik worden gemaakt van een rekenhulp: https://www.rekenhulpomzetverlies.nl
 6. Houd het rekeningnummer voor de loonbelasting bij de hand. Dit moet het rekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan je terug te betalen. De tegemoetkoming wordt namelijk alleen naar dat rekeningnummer overgemaakt.
 7. Maak een kopie van een bankafschrift of schermprint van bovengenoemd bankrekeningnummer.

Met bovenstaande gegevens bij de hand is het aanvragen eenvoudig. Ga naar de site van UWV (https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/detail/now-aanvragen) en volg de stappen. Hier staat ook een korte film met de uitleg van het aanvraagproces (https://youtu.be/GGO3CdBtJk8). Een accountantsverklaring is pas verplicht bij de definitieve vaststelling van de subsidie. Er komt later een uitleg over waar deze aan moet voldoen en hoe deze eruit ziet. Als deze informatie beschikbaar is, dan zullen wij hierover een bericht plaatsen op onze website.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om aanvragen te doen voor specifieke bedrijfsonderdelen middels de zgn. “concernregeling” waarover wij eerder berichtten. Naar verwachting kan elk moment deze aanvullende regeling worden opengesteld. Houd hiervoor onze website in de gaten.

 

Komt mijn bedrijf in aanmerking voor de NOW-regeling?

Op 31 maart heeft Minister Koolmees de inhoud en de voorwaarden voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) gepresenteerd en toegelicht. Deze noodmaatregel is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. Voor een deel van de bedrijven in de bouw- en infrasector zal de NOW zeker uitkomst bieden. Dit ligt anders voor het middenbedrijf, het grootbedrijf en ondernemingen die in concernverband werken. Bouwend Nederland heeft de minister daarom eerder gevraagd de NOW aan te passen.

Voorwaarden NOW

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling (zie ook onze FAQ over de NOW). Bij een omzetverlies van 100% is dat 90% tegemoetkoming, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat dan 45% van de totale loonsom. Voorwaarde is dat de bedrijven hun medewerkers het reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen.

Rekenhulp omzetverlies

Met deze rekenhulp kunt u het percentage omzetverlies over een periode van 3 maanden berekenen. Dit percentage moet u opgeven bij de aanvraag van een tegemoetkoming NOW.

www.rekenhulpomzetverlies.nl

Hoe kunnen concerns de NOW-regeling gebruiken?

Voor concerns met meerdere werkmaatschappijen bood de NOW-regeling geen uitkomst wanneer 1 of meerdere werkmaatschappijen een omzetverlies kennen van meer dan 20% maar het concern als geheel minder dan 20% omzet verlies heeft. Het was dan niet mogelijk om voor de werkmaatschappijen met een omzetverlies van meer dan 20% een beroep te doen op NOW-regeling. Mede op aandringen van Bouwend Nederland is hierin verandering gekomen.

Aanpassing van de regeling

De hoofdregeling blijft ongewijzigd. Het wordt enkel mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen van een concern om subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij (i.p.v. het concernniveau) als bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben. Onderdelen van rechtspersonen, zoals een autonoom aan het economisch verkeer deelnemende onderdelen, vestiging of een business unit komen niet in aanmerking.

Voorwaarden

Aan het gebruik van deze regeling zijn wel een aantal voorwaarden verbonden:

A. Geen dividend of bonussen uitkeren en geen eigen aandelen kopen
Concerns, waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld.

B. Werkmaatschappijen moeten een overeenkomst met de betrokken vakbonden hebben over werkbehoud
Voorwaarde voor de regeling wordt dat een werkmaatschappij (de werkgever) met 20 of meer werknemers met de belanghebbende verenigingen van werknemers, en bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers, een akkoord heeft over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers.

C. Er is geen personeels-bv binnen het concern
Concerns met personeel-bv’s moeten altijd uitgaan van omzetdaling op concernniveau.

Controlewaarborgen

In de aangepaste regeling zijn ook een aantal controlewaarborgen opgenomen:

 1. De andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de subsidie vragende entiteit, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en die voor die andere entiteit afwijkend zijn.
 2. Als werknemers van de werkmaatschappij in het subsidie-tijdvak activiteiten ondernemen bij een ander entiteit, dan dient bij de vaststelling van de subsidie de omzetderving van de werkmaatschappij te worden verlaagd met de daaruit voortvloeiende (theoretische) omzet.
 3. Het Transferpricing systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast.
 4. Mutatie voorraden gereed product worden aan de omzet toegerekend.

Bovenstaande controle voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt in standaarden.

Waar vind ik het stappenplan voor de aanvraag van de NOW?

De voorwaarden van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) zijn op 31 maart 2020 bekend gemaakt. De NOW-regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden maart, april, mei 2020 voor bedrijven die ten minste 20% omzet verlies lijden. Dit hoeft niet de periode te zijn waarin u de grootste omzetdaling verwacht. De verwachte omzetdaling kunt u berekenen over:

 • maart, april, mei 2020 of
 • april, mei, juni 2020 of
 • mei, juni, juli 2020.

De tegemoetkoming is vanaf 6 april aan te vragen via www.uwv.nl. Bij de aanvraag heeft u het loonheffingsnummer nodig. De aanvraag moet uiterlijk 31 mei 2020 gedaan zijn.

Overweegt u om gebruik te maken van de NOW-regeling, gebruik dan dit stappenplan om te berekenen hoe hoog de tegemoetkoming is. Nadere informatie over voorwaarden, aanvraag of uitbetaling van de NOW-regeling staan in dit UWV factsheet.

Waar kan ik het webinar over de NOW terugkijken?

WVN organiseerde op 1 april een webinar met tekst en uitleg over de NOW-regeling. Marco Veenstra, adviseur juridische zaken, ging hierin verder in op de regeling zoals die 31 maart bekendgemaakt werd door minister Koolmees van SZW. U kunt het webinar terugkijken door te klikken op onderstaande afbeelding. Na registratie met naam en e-mailadres kunt u het webinar direct starten. De presentatie uit het webinar kunt u hier direct downloaden.

Klik hier om naar het webinar te gaan

Waarom is de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt als maatregel?

 • De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers
 • Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv ingetrokken.
 • Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Het kabinet doet dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

Kan ik nog Werktijdverkorting aanvragen?

Nee, dat is niet meer mogelijk.

Hoe lang blijft mijn lopende Werktijdverkorting van kracht?

Als u al een toekenning heeft gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Als u gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, moet u gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Ik heb eerder Werktijdverkorting aangevraagd via de website, wat nu?

U krijgt hierover bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wel zal bij u aanvullende informatie opgevraagd worden.

Wat houdt de tijdelijke NOW-regeling in?

 • Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).
 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
 • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
 • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Welke voorwaarden zijn van toepassing bij de NOW-regeling?

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

 • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de tijdelijke NOW?

Sinds 6 april is het mogelijk om via het UWV een tegemoetkoming aan te vragen in het kader van de NOW-regeling. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

Klik hier om direct naar het loket van het UWV te gaan. 

Geldt de NOW-regeling ook voor werknemers met een flexibel contract?

Ja, dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.

Fiscale maatregelen

Welke fiscale maatregelen zijn in verband met het coronavirus genomen?

Als ondernemer zult u rekening moeten houden met mogelijke betalingsproblemen. De overheid heeft diverse maatregelen bekend gemaakt, de belangrijkste op dit moment zijn:

 1. Uitstel van betaling bij de Belastingdienst wordt eenvoudiger.
 2. De invordering wordt direct na uw verzoek stopgezet
 3. Geen verzuimboete bij niet tijdig betalen van uw belastingen.
 4. Een deskundigenverklaring voor uitstel blijft nodig.
 5. Vrijwel geen invorderingsrente of belastingrente.
 6. Verlagen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
 7. Er komt een speciale MKB-lening met staatsgarantie.
 8. Werknemers kunnen gedeeltelijk in de WW.

Is de vrije ruimte van de werkkostenregeling 2020 verruimd?

Het kabinet heeft op 24 april 2020 een aantal nieuwe belastingmaatregelen getroffen om werkgevers meer financiële ruimte te geven. De maatregelen, die verband houden met de voortdurende coronacrisis, gaan zo spoedig mogelijk in. Eén van die maatregelen is het eenmalig verhogen van de vrije ruimte van de werkkostenregeling van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 fiscaal loon. Met deze maatregel wordt de vrije ruimte in 2020 met maximaal € 5.200 verruimd Van € 4800 naar € 12.000.

De extra verruiming kan bijvoorbeeld worden gebruikt om thuiswerkfaciliteiten aan te brengen op de werkplek van de werknemer thuis. Als het gaat over de thuiswerkplek, zijn er grofweg vier categorieën:

 1. Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur zijn gericht vrijgesteld, als deze voldoen aan het zogenoemde noodzakelijkheidscriterium. Van noodzakelijk gereedschap is sprake als de werkgever in redelijkheid kan oordelen dat het noodzakelijk is voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. De werkgever betaalt de apparatuur zonder eigen bijdrage van de werknemer. De werknemer moet, als het niet langer wordt gebruikt voor het werk, de apparatuur teruggeven of de restwaarde vergoeden. Onder ‘dergelijke apparatuur’ vallen ook de internetverbinding thuis en printercartridges.
 2. Arbovoorzieningen in de werkruimte thuis zijn gericht vrijgesteld als die volgen uit de verplichtingen voor de werkgever vanuit de Arbowet. Belangrijke voorwaarden bij deze vrijstelling zijn dat de werkgever de voorzienig betaalt en geen eigen bijdrage van de werknemer vraagt en dat de inrichting van de thuiswerkplek is opgenomen in het arboplan van de werkgever. Onder Arbovoorzieningen kunnen vallen: een ergonomische bureaustoel en bureau en verlichting.
 3. Hulpmiddelen die uw werknemer ook buiten de werkplek, bijvoorbeeld op kantoor, kan gebruiken en die hij voor 90% of meer zakelijk gebruikt, zijn gericht vrijgesteld. Dit kan gelden voor computers, telefoons, iPads en gereedschappen die op zich niet noodzakelijk zijn, maar die wel voor tenminste 90% zakelijk gebruikt.
 4. Een vergoeding van kosten die de werknemer maakt om thuis te werken, denk aan extra elektriciteit, koffie, water, etc. zijn niet gericht vrijgesteld of op nihil gewaardeerd. Een dergelijke vergoeding vormt loon van de werknemer. Dit loon kan worden aangewezen voor de werkkostenregeling om zo ten laste te komen van de vrije ruimte. De verruiming van de vrije ruimte van de werkkostenregeling kan bijvoorbeeld hiervoor worden gebruikt.

Verruimde deblokkeringsmogelijkheid G-rekening, hoe zit dat?

Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om deze rekeningen te laten deblokkeren.

Normaal wordt dan alleen het zogenoemde overschot op de g-rekening vrijgegeven. Door de coronacrisis kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn opgelegd als (naheffings)aanslagen loonheffingen of btw. Voor die aanslagen moet u dan wel eerst bijzonder uitstel van betaling vragen vanwege de coronacrisis. De verruimde deblokkeringsmogelijkheid geldt dan voor bedragen waarvoor we bijzonder uitstel hebben verleend.

Dit is 1 van de maatregelen van het kabinet om bedrijven te ondersteunen tijdens deze coronacrisis en de liquiditeitspositie van bedrijven te versterken.

Welke overige fiscale maatregelen zijn genomen?

 • Gunstige voorwaarden en garantstelling overheid door coronavirus
  Indien kleine tot middelgrote ondernemingen in de financiële problemen komen door het coronavirus, wil het kabinet garant staan voor de leningen van deze ondernemingen. Het Ministerie is aan het onderzoeken of de bestaande regeling Borgstelling BMKB, die bedoeld is om investeringen door kleine ondernemingen te stimuleren, kan worden opengesteld voor bedrijven die hun inkomsten zien teruglopen door het coronavirus.
 • Banken geven MKB-bedrijven half jaar uitstel van aflossing leningen
  Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is de nood onder ondernemingen hoog. Om voor dat uitstel in aanmerking te komen, geldt wel dat de bedrijven in de kern gezond moeten zijn.

Extra krediet en uitstel van aflossing

Hoe zit het met uitstel van belastingbetaling door het coronavirus?

In de brief van 12 maart 2020 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, kenmerk CE-AEP/20072624, en mede ondertekend door de Minister van Financiën, Wopke Hoekstra, wordt de mogelijkheid geboden om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen aan ondernemers om hun liquiditeitsproblemen het hoofd te kunnen bieden. De fiscus zal dan de verzuimboete voor het niet op tijd betalen van de belasting schrappen of terugdraaien. Let op! De verzuimboete voor het niet tijdig indienen van de aangifte blijft wel van kracht, dus u moet wel een juiste en tijdige aangifte indienen.

Wat zijn de vereisten voor een verzoek tot uitstel van betaling?

De Belastingdienst wil uitstel van belastingbetaling voor ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken. Daarom krijgt u nu na uw verzoek direct 3 maanden uitstel. U hoeft hiervoor geen bewijzen mee te sturen. Alleen bij langer uitstel vraagt de Belastingdienst aanvullende informatie.

Heeft u betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis? Dan kunt u bij de Belastingdienst een verzoek indienen voor bijzonder uitstel van betaling. Dit uitstel van betaling is mogelijk voor inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling waarin u aangeeft dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de Belastingdienst uw verzoek heeft ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst vraagt u dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige). Hiervoor volgt nog een nadere update op de site https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen van de Belastingdienst.

Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor u zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden is dus – in tegenstelling tot eerdere berichtgeving - geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) nodig.

Hieronder leest u waarmee u rekening moet houden wanneer u bijzonder uitstel van betaling wilt aanvragen.

Wanneer kunt u uitstel aanvragen?

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat u wanneer u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, u het uitstel kunt aanvragen.

U stuurt uw bief of het formulier inclusief de verklaring van derde en motivering naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

U kunt zelf een korte brief insturen of het standaard formulier van de Belastingdienst gebruikt. Dit kunt u hier downloaden.

Bijzonder uitstel van betaling en de 'schone verklaring', hoe zit dat?

Als een ondernemer gebruik maakt van de bijzondere uitstelregeling voor het betalen van loon- en omzetbelasting, welk gevolg heeft dat voor de verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid? Gebruikmaking van de uitstelregeling is voor de Belastingdienst geen reden om zogenoemde schone verklaringen te weigeren. Als een uitlener de Belastingdienst om een schone verklaring vraagt en die verklaring wordt niet afgegeven, dan heeft de Belastingdienst daarvoor een andere reden.

De verklaring betalingsgedrag heeft te maken met de inlenersaansprakelijkheidsregeling. De Belastingdienst kan de inlener aansprakelijk stellen voor de loonheffingen en omzetbelasting wanneer de uitlener van de arbeidskrachten deze heffingen niet betaalt. Naast de inlener kan ook de doorlener aansprakelijk worden gesteld. Dat geldt voor de hele keten van aannemers die gebruik hebben gemaakt van ingeleend personeel. De inlener en de doorlener kunnen het risico van hun aansprakelijkheid beperken door bijvoorbeeld een verklaring betalingsgedrag van hun uitlener te vragen. Er zijn twee soorten verklaringen betalingsgedrag: een schone verklaring (geen belastingschulden) en een voorbehoudverklaring (bij bijvoorbeeld een betalingsregeling).

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting?

U doet de aanvraag of wijziging met uw commerciële softwarepakket of laat dit door uw belastingconsulent doen.

Klein Krediet Corona

Sinds kort kunnen kleinere ondernemers gebruik maken van een nieuwe steunmaatregel: de Klein Krediet Corona (KKC). De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. De Nederlandse overheid gaat voor 95% garant staan voor € 750 miljoen aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot 50.000).

Onder welke voorwaarden worden deze leningen verstrekt?

De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019.

Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. Het feit dat de financiers nog steeds 5% van het risico dragen, zorgt voor een zorgvuldige risicobeoordeling, zodat de leningen worden verstrekt aan in de kern gezonde bedrijven met voldoende terugbetaalcapaciteit. Banken houden zich aan de Gedragscode Kleinzakelijke kredietverlening.

Voor welke ondernemers is het Klein Krediet Corona bedoeld?

De KKC is gericht op kleine ondernemers: micro-, midden- en kleinbedrijf. Het gaat naar schatting om enkele tienduizenden ondernemingen in Nederland. Financiers maken relatief hoge kosten onder andere bij de beoordeling van kleine kredieten. Hierdoor komt dit type ondernemingen doorgaans moeilijk aan financiering. Daarbij komt nog dat het risico voor financiers dat een lening niet wordt terugbetaald door de coronacrisis relatief hoog is.

Waar kunnen ondernemers terecht voor de KKC-regeling?

In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C-financiers met een accreditatie, mogen de regeling ook aanbieden. Overige financiers kunnen zich bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) laten accrediteren als financier voor de KKC-regeling.

Vanaf wanneer kunnen ondernemers een aanvraag doen?

De regeling zal ter goedkeuring worden aangemeld bij de Europese Commissie (EC) onder het Tijdelijke Europees steunkader Covid-19. De daadwerkelijke inwerkingtreding en de vormgeving van de regeling zijn afhankelijk van de goedkeuring van de Europese Commissie. Na akkoord van de Europese Commissie kunnen ondernemers bij de financiers terecht. De banken hebben aangegeven dat ze – op voorwaarde van de Europese goedkeuring – half mei gereed zijn om aanvragen van ondernemers te ontvangen.
 

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Het kabinet wil bedrijven stimuleren om tijdens deze coronacrisis te blijven investeren met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde investeringskorting (BIK).

Wat houdt de maatregel in?

De tijdelijke regeling, waarvoor in totaal € 4 miljard beschikbaar is, zorgt ervoor dat bedrijven ook tijdens deze crisis blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines en investeringen naar voren halen die anders zouden worden uitgesteld. Bedrijven kunnen deze kosten verrekenen met de loonheffing. Dit heeft als voordeel dat eenzelfde investering voor alle bedrijven (met voldoende werknemers) gelijk is, en niet alleen ten gunste komt van bedrijven die winst maken. Na 31 december 2022 houdt de regeling op te bestaan. De regeling is zo vormgegeven dat het merendeel van het geld bij het mkb terecht komt.

Hoe werkt de regeling?

De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarbij moeten de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.

De verwachting is dat circa 60% van de BIK-afdrachtvermindering terechtkomt bij het mkb. Dat betekent dat van de € 2 miljard, € 1,2 miljard bij het mkb terecht komt. Dat komt mede door de vormgeving van de korting:

 • Bij investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar krijgen bedrijven een korting van 3% van het investeringsbedrag.
 • Bij investeringen boven € 5.000.000 krijgen bedrijven een korting van 2,44% van het investeringsbedrag.
 • Voor alle aanvragen geldt daarnaast een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag.

    

Onze inzet

Bouwend Nederland zet zich iedere dag in om haar lidbedrijven zo goed mogelijk door de coronacrisis te helpen, met praktische informatie maar ook met tal van lobbyacties. Bekijk hier onze inzet.

Naar de lobbyacties

 

Staat uw vraag er niet bij?

Eind maart is Volandis gestart met de Helpdesk Corona Bouw & Techniek. U kunt hier terecht voor al uw vragen over veilig en gezond doorwerken tijdens de coronacrisis. Hiernaast zijn er verschillende andere loketten waar ondernemers met coronavragen terecht kunnen, zoals het coronaloket van de KVK en de coronapagina's met veelgestelde vragen van VNO-NCWAWVN en MKB Nederland. Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met een van de adviseurs van BNL Advies.