Over arbeidsovereenkomsten zijn verschillende regels van toepassing. Deze regels zijn terug te vinden in de wet en in de cao Bouw & Infra.

In artikel 17 van de cao Bouw & Infra is opgenomen wat er volgens de cao in de arbeidsovereenkomst moet staan. Denk hierbij aan de proeftijd maar ook de ketenregeling.

Inhoud arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde dan wel bepaalde tijd dient schriftelijk te zijn aangegaan en ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • de datum van indiensttreding;
 • de duur van het dienstverband;
 • de eventuele proeftijd;
 • de arbeidstijden;
 • de functie-benaming;
 • de functie-indeling;
 • de standplaats (indien van toepassing);
 • het vast overeengekomen loon dan wel de salariëring (bruto) per loonbetalingsperiode van vier weken of een maand;
 • de samenstelling van het vast overeengekomen loon;
 • een bepaling dat op de arbeidsovereenkomst deze cao van toepassing is;
 • eventueel nader overeengekomen secundaire arbeidsvoorwaarden.

Zie ook onze Voorbeeldarbeidsovereenkomsten.

Nulurencontracten niet toegestaan

De werkgever mag geen nulurencontracten of oproepcontracten zonder enige urengarantie voor een bepaalde periode met de werknemer afsluiten. Er moet altijd een minimum aantal uren in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen.

Schrijf je in voor onze training

Praktisch personeelsbeleid

Proeftijd

Een proeftijd is slechts geldig indien deze bij schriftelijk aangegane overeenkomst tot stand is gekomen. Afhankelijk van de overeengekomen duur van de arbeidsovereenkomst dient de volgende maximale proeftijd te worden aangehouden:

 • bij een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter: geen proeftijd;
 • bij een arbeidsovereenkomst van meer dan 6 maanden tot 1 jaar: 2 weken;
 • bij een arbeidsovereenkomst van 1 tot 2 jaar: 1 maand;
 • bij een arbeidsovereenkomst van 2 jaar of langer: 2 maanden.
 • waarbij het einde van de arbeidsovereenkomst niet op een kalenderdatum is gesteld: 1 maand.

Ketenregeling arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als:

 • arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd en een periode van 24 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden;
 • meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van ten hoogste zes maanden.

Let op: In de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die per 1-1-2020 wordt de wettelijke ketenregeling aangepast naar drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd binnen ene periode van 36 maanden. Deze nieuwe wettelijke ketenregeling is echter niet van toepassing voor werknemer die onder de cao Bouw & Infra vallen. In de cao is er sprake van een afwijkende ketenregeling (d.w.z. drie contracten voor bepaalde tijd binnen een periode van 24 maanden). Dit betekent dat de cao-bepaling voor gaat op de wettelijke bepaling. 

Uitzondering op ketenregeling in de cao Bouw & Infra

De tussenpozen,  zoals hierboven bedoeld bedragen ten hoogste drie maanden voor de hierna genoemde functies, die als gevolg van klimatologische omstandigheden gedurende een periode van ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend:

 • asfaltafwerker (Bijlage 9a-1, Groep B, 15);
 • balkman (Bijlage 9a-1, Groep D, 87);
 • machinist met diploma (Bijlage 9a-1, Groep D, 122);
 • wegmarkeerder I (Bijlage 9a-1, Groep C, 85);
 • wegmarkeerder II (Bijlage 9a-1, Groep B, 59);
 • wegmarkeerder III (Bijlage 9a-1, Groep A, 14).

 

Heb je een vraag over personeelsbeleid?

Ons team van specialisten van Bouwend Nederland Advies geeft graag antwoord. Bel 079 3 252 250 of stuur een e-mail naar advies@bouwendnederland.nl

Bouwend Nederland Advies

Modelcontracten Bouwend Nederland

Profiteer als lid ook van onze kant en klare modelcontracten op het gebied van bouw & aanbesteding en personeel & organisatie.

Modellen en modelcontracten