Personeel | Arbeidsovereenkomsten

Afbeelding Personeel | Arbeidsovereenkomsten

Over arbeidsovereenkomsten zijn verschillende regels van toepassing. Deze regels zijn terug te vinden in de wet en in de cao Bouw & Infra.

In hoofdstuk 1 van de cao Bouw & Infra 2020 is opgenomen wat er volgens de cao in de arbeidsovereenkomst moet staan. Denk hierbij aan de proeftijd maar ook de ketenregeling.

Inhoud arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde- dan wel bepaalde tijd dient schriftelijk te zijn aangegaan (zie bijlage 2 van de cao voor een voorbeeld) en ten minste de volgende gegevens te bevatten:​

 • de begindatum van de arbeidsovereenkomst;
 • of het een overeenkomst is voor onbepaalde of bepaalde tijd;
 • bij een overeenkomst voor bepaalde tijd: de duur van de overeenkomst;
 • de eventuele proeftijd;
 • de arbeidsduur;
 • de functienaam en functie-indeling;
 • de standplaats (indien van toepassing);
 • de hoogte en de samenstelling van het vast overeengekomen loon of het salaris per betalingsperiode;
 • een bepaling dat deze cao op de arbeidsovereenkomst van toepassing is en;
 • eventuele afspraken over secundaire arbeidsvoorwaarden.

Zie ook onze Voorbeeldarbeidsovereenkomsten.

Nulurencontracten niet toegestaan

De werkgever mag geen nulurencontracten of oproepcontracten zonder enige urengarantie voor een bepaalde periode met de werknemer afsluiten. Er moet altijd een minimum aantal uren in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen (artikel 1.3.2 cao Bouw & Infra 2020).

Schrijf je in voor onze training

Praktisch personeelsbeleid

Proeftijd

Een proeftijd is slechts geldig indien deze bij schriftelijk aangegane overeenkomst tot stand is gekomen (artikel 1.3.3 cao Bouw & Infra 2020). Afhankelijk van de overeengekomen duur van de arbeidsovereenkomst dient de volgende maximale proeftijd te worden aangehouden:

 • bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: 2 maanden
 • bij een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter: geen proeftijd;
 • bij een arbeidsovereenkomst van meer dan 6 maanden tot 1 jaar: 2 weken, voor een uta werknemer 1 maand;
 • bij een arbeidsovereenkomst van 1 tot 2 jaar: 1 maand;
 • bij een arbeidsovereenkomst van 2 jaar of langer: 2 maanden.
 • waarbij het einde van de arbeidsovereenkomst niet op een kalenderdatum is gesteld (omdat deze bijvoorbeeld voor de duur van een project is), mag er bij een bouwplaatswerknemer geen- en bij een uta-werknemer een proeftijd van maximaal 1 maand overeengekomen worden (zie tabel 1.3.3).

Ketenregeling arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd

Sinds 1 januari 2020 is de wettelijke ketenregeling uitgebreid naar een maximale keten van drie arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd binnen 36 maanden. Deze ketenregeling is echter niet van toepassing voor werknemers die onder de cao Bouw & Infra 2020 vallen. In de cao is er sprake van een afwijkende ketenregeling (d.w.z. drie contracten voor bepaalde tijd, binnen een periode van 24 maanden). Dit betekent dat de cao-bepaling voor gaat op de wettelijke bepaling.

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als:

 • arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd en een periode van 24 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden;
 • meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van ten hoogste zes maanden (artikel 1.3.4).

Uitzondering op ketenregeling in de cao Bouw & Infra

De tussenpozen, zoals hierboven bedoeld bedragen ten hoogste drie maanden voor de hierna genoemde functies, die als gevolg van klimatologische omstandigheden gedurende een periode van ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend (artikel 1.3.4 en bijlage 1.1):

 • asfaltwerker (functie 15, bijlage 1.1),
 • balkman (functie 87, bijlage 1.1),
 • machinist met diploma (functie 122, bijlage 1.1),
 • wegmarkeerder I (Bijlage 9a-1, Groep C, 85),
 • wegmarkeerder II (functie 85, bijlage 1.1).
 • wegmarkeerder II (functie 59, bijlage 1.1),
 • wegmarkeerder III (functie14, bijlage 1.1).

Heb je een vraag over personeelsbeleid?

Ons team van specialisten van Bouwend Nederland Advies geeft graag antwoord. Bel 079 3 252 250 of stuur een e-mail naar advies@bouwendnederland.nl

Bouwend Nederland Advies

Modelcontracten Bouwend Nederland

Profiteer als lid ook van onze kant en klare modelcontracten op het gebied van bouw & aanbesteding en personeel & organisatie.

Modellen en modelcontracten