Beoordelingssysteem

Afbeelding Beoordelingssysteem

Voordat je met beoordelingen gaat werken is het zaak dit goed voor te bereiden en op te zetten:

 1. Beoordelingscriteria vaststellen. Uiteraard afgeleid van de functieomschrijvingen, vakkennis / kunde. Waaronder: organiseren, plannen, kostenbewaking, organisatie van de eigen werkzaamheden, klantgerichtheid, leidinggeven etc.
 2. Beoordelingsschalen vaststellen en betekenis per onderwerp verwoorden.
 3. Dit is vaak een van de lastigste onderdelen. Want wanneer scoort iemand nu voldoende en wanneer goed.
 4. Beoordelingsformulieren opzetten.
 5. Procedures vaststellen.
 6. Introduceren bij de medewerkers.

Beoordelingscriteria

Het verdient aanbeveling in eerste instantie voor het hele bedrijf één formulier te maken. Download een formulier dat gebruikt kan worden voor een gecombineerd functionerings-/beoordelingsgesprek.

Beoordelingsschalen

Meestal wordt gekozen voor een drie– of vijfpuntsschaal:

 • Driepuntsschaal: onvoldoende, voldoende, goed.
 • Vijfpuntsschaal: onvoldoende, matig, voldoende, goed, zeer goed.

Het is zaak per beoordelingsonderwerp/criterium zo concreet mogelijk te omschrijven en te onderbouwen wat deze termen inhouden. Wanneer is het voldoende, goed of onvoldoende?
Een hulpvraag bij de beoordeling is: "Wat moet hij doen of laten om hoger of lager te scoren". Tenslotte moet dit ook door de leidinggevende in het gesprek uitgelegd kunnen worden. Het is handig om per beoordelingscriterium ruimte te laten voor toelichting ofwel het waarom van de score.

Procedure

 • wie beoordeelt wie;
 • frequentie;
 • procedure bij meningsverschil;
 • administratieve afhandeling;
 • gevolgen van de beoordeling:

Bij dit laatste kun je je afvragen wat te doen per beoordeling. Bijvoorbeeld als het bedrijf met bonussen werkt. Wanneer wel of niet en welk percentage. Ook kan gedacht worden aan salarisverhoging.

Welke plannen worden gemaakt voor scholing om de medewerker op het gewenste peil binnen de huidige of voor een toekomstige functie te brengen of te houden.

Ook kan worden geoordeeld dat een verbetertraject dient te worden gestart om het functioneren van de werknemer te verbeteren.