Loondoorbetaling bij ziekte

Werkgevers zijn bij ziekte van hun werknemer verplicht om op grond van de wet het loon gedurende twee jaar lang door te betalen (in onze sector: 100% in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar). Daarnaast worden werkgevers geconfronteerd met langdurige re-integratieverplichtingen en merken zij de gevolgen van een langdurig zieke werknemer nog jarenlang in een (verhoogde) premiestelling.

Samen met andere verplichtingen, verantwoordelijkheden en financiële risico’s die op het bordje van de werkgever liggen vormt de loondoorbetalingsplicht een zware last voor met name kleine werkgevers. Hun lasten drukken extra zwaar op de onderneming omdat één langdurig zieke werknemer een relatief groot aandeel vormt in het totale personeelsbestand. Daar komt bij dat de lasten van een zieke werknemer zich niet beperken tot de loondoorbetaling en een hogere premie, maar ook worden gevormd door extra kosten die zijn gemoeid met het regelen van een vervanger.

Profiteer van ons ledenvoordeel!

Ben je eigen risicodrager voor de WGA en/of Ziektewet? In combinatie met de verzuimverzekering van De Goudse kan je dit optimaal regelen voor de volledige twaalf jaar.

De Goudse ZW- en WGA-eigenrisicoverzekering

In december 2018 is een convenant gesloten tussen de minister van SZW, werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland alsmede verzekeraars. Het convenant bevat de volgende onderdelen:

  • De loondoorbetalingsverplichting blijft gehandhaafd op 2 jaar;
  • Ondernemers krijgen met ingang van 2021 een financiële tegemoetkoming in de kosten;
  • Het medisch advies van de bedrijfsarts wordt wettelijk leidend bij de toets op de re-integratie inspanningen. Wanneer dat advies wordt opgevolgd, kan er geen loonsanctie meer worden opgelegd;
  • Vanaf 1 januari 2020 hebben ondernemers de mogelijkheid om een zogeheten ‘MKB Ontzorgverzekering’ af te sluiten; deze vangt het financiële risico van ziekte op waarbij gecertificeerde professionals de re-integratie en andere verplichtingen van ondernemers overnemen;
  • Langdurig verzuim in het eigen bedrijf telt minder mee in de hoogte van de premie.

Op dit moment wordt er door diverse verzekeraars nog gewerkt aan geschikte producten; los daarvan zijn er al diverse producten op de markt die aan ondernemers wordt aangeboden. Bouwend Nederland volgt alle verzekeringsproducten in de markt en zal kritisch beoordelen of er een specifiek product kan worden ontwikkeld dat voldoet aan de randvoorwaarden en rekening houdt met de specifieke wensen en behoeften van onze achterban.

Wil je meer weten?

Stuur een e-mail naar advies@bouwendnederland.nl of bel 079 3 252 250. Ons team van specialisten van Bouwend Nederland Advies geeft graag antwoord.

Bouwend Nederland Advies