Stappenplan verzuimbegeleiding Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

Patiënt bij dokter

Wanneer welke actie(s)

Ziekmelding 
De medewerker meldt zich ziek bij de leidinggevende. De leidinggevende informeert naar de beperkingen en mogelijkheden en de vermoedelijke verzuimduur en maakt een afspraak over werkhervatting of een volgend contactmoment. De ziekmelding wordt doorgegeven aan de Arbodienst/bedrijfsarts. Het tijdstip waarop bepaal je zelf.

Week 1–3
De leidinggevende onderhoudt contact met de medewerker, informeert naar het herstel en houdt de medewerker op de hoogte van de gang van zaken op het werk. De leidinggevende noteert alle contactmomenten en afspraken in het verzuimdossier. Indien nodig wordt de medewerker opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts of volgt een controle aan huis.

Week 4–5
De werkgever stelt een casemanager aan (leidinggevende of P&O–er) die verantwoordelijk is voor de begeleiding van de re-integratie en het opstellen van het re-integratieverslag. De medewerker wordt opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts.

Week 6
De bedrijfsarts maakt een probleemanalyse en geeft een re-integratieadvies aan de werkgever en de medewerker.

Week 8
Aan de hand van de probleemanalyse en het advies van de bedrijfsarts stellen de leidinggevende en de medewerker, eventueel met ondersteuning van P&O of de casemanager) een plan van aanpak op voor re-integratie.

Week 9–104
Werkgever en medewerker gaan aan de slag met de afspraken in het plan van aanpak. Minimaal 1 keer per 6 weken is er contact tussen werkgever en medewerker. Indien nodig worden de probleemanalyse en/of het plan van aanpak tussentijds bijgesteld formulier. Alle betrokken partijen leggen alle afspraken en contactmomenten vast in het re-integratiedossier.

Week 42
Werkgever meldt werknemer ziek bij het UWV. Niet ziekmelden levert een boete op. UWV stuurt de medewerker een brief waarin hij geattendeerd wordt op de eerstejaars evaluatie van de re-integratie.

Week 52
Werkgever en medewerker evalueren de voortgang van de re-integratieactiviteiten. De tot dan toe genomen acties en verdere afspraken worden genoteerd in het re-integratiedossier.

Tip: vraag in dit stadium een deskundigenoordeel aan bij het UWV aan om vast te stellen of je tot zover aan uw re-integratieverplichtingen voldoet. (Klik hier voor het formulier aanvraag deskundigenoordeel)

Week 87
UWV stuurt de medewerker een WIA–aanvraagformulier. UWV stuurt de werkgever een verzoek om loongegevens. Op dat moment hebben werkgever en medewerker vier weken de tijd op het re-integratieverslag samen te stellen ten behoeve van de aanvraag WIA. Het re-integratieverslag bestaat uit de volgende onderdelen:

  • probleemanalyse;
  • plan van aanpak;
  • eerstejaars evaluatie;
  • actueel oordeel;
  • eindevaluatie;
  • loongegevens.

De bedrijfsarts stelt een actueel oordeel op.

De werkgever en de medewerker vullen gezamenlijk de eindevaluatie in. De werkgever zorgt ervoor dat de medewerker alle documenten voor het re-integratieverslag krijgt. Alle benodigde formulieren krijgt de medewerker thuisgestuurd en/of zijn te downloaden via www.uwv.nl.

Week 91
De medewerker stuurt het WIA aanvraagformulier samen met het re-integratieverslag op naar UWV.

Week 104
UWV beoordeelt de re-integratie inspanningen. Indien deze onvoldoende zijn, kan UWV een sanctie opleggen, waardoor de werkgever het loon langer moet doorbetalen. Is deze voldoende, dan doet UWV een uitspraak of de medewerker recht heeft op een WIA–uitkering en start met de betaling hiervan.