Ledenzaken Regio Oost

Afbeelding Ledenzaken Regio Oost

Activiteitenplan

In Regio Oost staat belangenbehartiging met betrekking tot de beleidsvelden bouw- en inframarkt, onderwijs en arbeidsmarkt en sociale zaken centraal. Lobbyactiviteiten gericht op provincies, gemeenten, waterschappen en andere opdrachtgevers behoren ook tot de kernactiviteiten. Daarnaast geeft het regiosecretariaat voorlichting aan leden over onderwerpen op de verschillende beleidsterreinen. In het jaarplan van Regio Oost vind je een jaaroverzicht van de activiteiten.

Afdelingen

Een afdeling is een lokale ontmoetingsplaats waar ondernemers kennis en ervaring uitwisselen. Regio Oost heeft 10 afdelingen. Deze afdelingen zijn zelfstandig. Bedrijven kunnen lid worden van één of meer afdelingen in een regio. De afdeling vertaalt het algemene beleid van Bouwend Nederland in haar werkgebied. Daarnaast ontwikkelt een afdeling zelf ook beleid, waarbij de afdeling een grote mate van zelfstandigheid heeft, maar daarbij niet mag handelen in strijd met algemeen beleid.

De belangrijkste taken van een afdeling zijn:

 • bevorderen van collegiaal contact tussen leden; 
 • bijdragen aan collectieve belangenbehartiging;
 • bevorderen van samenwerking tussen Bouwend Nederland afdelingen;
 • inbreng leveren voor het door Bouwend Nederland te voeren beleid;
 • uitdragen van het door Bouwend Nederland vastgesteld beleid;
 • bestuurlijk betrokken zijn bij het samenwerkingsverband voor vakopleiding.

Leuke ideeën voor je afdelingsoverleg opdoen? Neem een kijkje in de menukaart met onze bouwbites!

Contactgroep Financiën

Deze contactgroep in Regio Oost organiseert jaarlijks 2 bijeenkomsten voor financieel directeuren, controllers, hoofden administratie en andere medewerkers die met financiële zaken belast zijn. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ingegaan op actualiteiten uit belastingen, sociale verzekeringen, cao en bedrijfstakeigen regelingen. Het gaat hierbij met name om het financiële perspectief. Ook kunnen de deelnemers tijdens deze bijeenkomsten ervaringen uitwisselen.

Contactgroep Arbo

Regio Oost organiseert jaarlijks 2 bijeenkomsten voor medewerkers die met arbeidsomstandigheden belast zijn. Tijdens deze bijeenkomsten komen actuele vraagstukken aan de orde over veiligheid, gezondheid en milieuzorg. Ook hebben de deelnemers de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Stichting Arbouw ondersteunt deze contactgroep.

Contactgroep Personeel

Regio Oost organiseert jaarlijks 8 bijeenkomsten voor directieleden, personeelsfunctionarissen en andere medewerkers die zich met personeelszaken bezig houden. Tijdens deze bijeenkomsten komen vraagstukken aan de orde over arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, cao-regelingen, bedrijfstakeigen regelingen en sociale wetgeving. Ook wordt ingegaan op de toepassing van verschillende personeelsinstrumenten. Verder worden gegevens uitgewisseld over werkgelegenheid en scholingsactiviteiten en is er ruimte om ervaringen uit te wisselen.

Neem contact op met het regiokantoor voor meer informatie over of deelname aan een contactgroep, via telefoonnummer (055) 3 686 868 of per e-mail regiooost@bouwendnederland.nl

Infra Platform Oost (IPO)

Dit is een ontmoetingsplaats voor infraleden (o.a. grond-, weg- en waterbouw) uit Flevoland, Overijssel en Gelderland. Doel is belangenbehartiging en dienstverlening voor infrabedrijven. Het Infraplatform regio Oost heeft 50 leden en wordt ondersteund door het regiokantoor. Het platform biedt programma’s aan voor informatieoverdracht en kennisuitwisseling.

Het Infra Platform Oost heeft een commissie, bestaande uit:

 • P. (Peter) Gelink, Roelofs Wegenbouw BV, Den Ham, voorzitter
 • R. (Rob) Alberti NTP Infra B.V., Zwolle, bestuurslid
 • G. (Guido) van Tongeren, Henk van Tongeren Water & Techniek BV, Apeldoorn, bestuurslid
 • C. (Charlotte) Slotman, Abbink Wegenbouw BV, Boekelo, bestuurslid
 • Dhr J. W. ter Horst, Heijmans infra BV, Veenendaal, bestuurslid
 • J. (Jorrit) van Ommen, Bouwend Nederland Regio Oost, Apeldoorn, verenigingsmanager

Jong Bouwend Nederland

De regio is de spil van Jong Bouwend Nederland. Iedere regio heeft haar eigen bestuur, dat bijeenkomsten en activiteiten organiseert op provinciaal en regionaal niveau. In de regio vindt de kruisbestuiving plaats tussen de (aankomende) ondernemers van het midden- en kleinbedrijf en de (aankomende) managers van de grote(re) bedrijven. Ook het leren van en met elkaar tussen bouw en infra gebeurt in de regio. Bekijk de pagina van Jong Bouwend Nederland voor meer informatie.

Social Support

Schulden, een scheiding of depressieve klachten; het kan iedereen overkomen. In zo'n periode bestaat er vaak geen scheiding meer tussen werk en privé. Men sjouwt de last overal mee naar toe, dus ook mee naar het werk. Op dat moment komt Social Support om de hoek kijken. Social Support biedt werknemers niet alleen een luisterend oor, we staan ze vooral bij met raad en daad. Waar nodig verwijzen we door naar relevante hulpinstanties.