Ledenzaken Regio Zuid

Afbeelding Ledenzaken Regio Zuid

Activiteitenplan

In Regio Zuid staat belangenbehartiging met betrekking tot de beleidsvelden bouw- en inframarkt, onderwijs en arbeidsmarkt en sociale zaken centraal. Lobbyactiviteiten gericht op provincies, gemeenten, waterschappen en andere opdrachtgevers behoren ook tot de kernactiviteiten. Daarnaast geeft het regiosecretariaat voorlichting aan leden over onderwerpen op de verschillende beleidsterreinen. In het activiteitenplan van Regio Zuid staat het jaaroverzicht van de activiteiten.

Afdelingen

Een afdeling is een lokale ontmoetingsplaats waar ondernemers kennis en ervaring uitwisselen. Regio Zuid heeft per september 2016 vier (bouw)afdelingen en drie provinciale Infra platforms. De afdeling vertaalt het algemene beleid van Bouwend Nederland in haar werkgebied. Daarnaast ontwikkelt een afdeling zelf ook beleid, waarbij de afdeling een grote mate van zelfstandigheid heeft, maar daarbij niet mag handelen in strijd met algemeen beleid.

De belangrijkste taken van een afdeling zijn:

  • bevorderen van collegiaal contact tussen leden, 
  • bijdragen aan collectieve belangenbehartiging,
  • bevorderen van samenwerking tussen Bouwend Nederland afdelingen,
  • inbreng leveren voor het door Bouwend Nederland te voeren beleid,
  • uitdragen van het door Bouwend Nederland vastgesteld beleid,
  • bestuurlijk betrokken zijn bij het samenwerkingsverband voor vakopleiding.

Contactpersoneel Personeel

Regio Zuid en de afdelingen Zeeland, Limburg, Brabant Mid-West en Oost-Brabant en omstreken organiseren gezamenlijk een contactgroep Personeel. Het aantal bijeenkomsten varieert van 2 tot 4 per jaar. Voor contactgroepen die de afdeling organiseert, zijn aan deelneming geen kosten verbonden.

Neem contact op met Yvonne van Zijl voor meer informatie over of deelname aan een contactgroep, via telefoonnummer 013 - 5 350 510 of per e-mail y.vanzijl@bouwendnederland.nl.

Contactgroep Financiën

De contactgroep financiën houdt zich bezig met fiscale vraagstukken, zoals pensioenen, belasting bedrijfsauto's met een grijs kenteken en regelgeving over het opstellen van jaarstukken. De regionale vertegenwoordigers uit de stuurgroep, eventueel aangevuld met andere regionaal gevestigde leden en de regionaal beleidsmedewerkers sociale zaken van Bouwend Nederland, ondersteunen deze regionale activiteiten. In kleiner verband worden onderwerpen besproken die kunnen inspelen op een regionale behoefte of die een verdieping zijn van landelijke thema’s.

In Regio Zuid is Jack Peeters voorzitter. Samen met Jan Blokland van P. de Visser uit Werkendam en Frans Hennekam van Maas-Jacobs uit Zundert vormt hij de agendacommissie. Yvonne van Zijl ondersteunt vanuit Bouwend Nederland de contactgroep financiën. De agendacommissie stelt de te behandelen onderwerpen vast en bereidt de bijeenkomsten voor. Er zijn 3 regionale bijeenkomsten per jaar.

Neem contact op met Yvonne van Zijl voor meer informatie over of deelname aan een contactgroep, via telefoonnummer 013 - 5 350 510 of per e-mail y.vanzijl@bouwendnederland.nl.

Infra Platforms regio Zuid

In regio Zuid is het voormalig Zuidelijk Infra Platform sinds najaar 2014 opgesplitst in 3 provinciale Infra Platforms. De Infra Platforms hebben 2 hoofddoelen: lokale en regionale belangenbehartiging van de infra-leden en het bieden van een ontmoetingsplaats. De Infra Platforms hebben ieder een eigen Bestuur die bestaat uit

Infra Platform Brabant

Peter Roos - Roos Groep (voorzitter)
Teun de Koning - F.L. Liebregts 
Bart Welvaarts - BAM Infra 
Ron Wullems - Elshout Breda 
Bart Dirven
René Meyboom - Bouwend Nederland

Infra Platform Limburg

Johan Janssen - Van den Biggelaar (voorzitter)
Mario Goossens - Dura Vermeer 
Jos Timmermans - Timmermans Infratechniek B.V.
Eric Vugs - Strabag 
René Meyboom - Bouwend Nederland

Infra Platform Zeeland

In Zeeland opereert de Sociëteit Infa Zeeland als Infra Platform Zeeland:

Joost Schuijs - Traas en Ovaa B.V. (voorzitter)
Jan Louwerse - De Voogd Grijspkerke bv (penningmeester/lid)
vacature (lid)

De Platforms gezamenlijk organiseren de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst en een voor-/najaarsexcursie voor alle infraleden van regio Zuid. De besturen van de platforms staan altijd open voor suggesties en ideeën van leden over activiteiten die aangepakt moeten worden. Neem hierover contact op met het regiokantoor Zuid.

Jong Bouwend Nederland

De regio is de spil van Jong Bouwend Nederland. Iedere regio heeft haar eigen bestuur, dat bijeenkomsten en activiteiten organiseert op provinciaal en regionaal niveau. In de regio vindt de kruisbestuiving plaats tussen de (aankomende) ondernemers van het midden- en kleinbedrijf en de (aankomende) managers van de grote(re) bedrijven. Ook het leren van en met elkaar tussen bouw en infra gebeurt in de regio. Bekijk de pagina van Jong Bouwend Nederland - Regio Zuid voor meer informatie.

Social Support

Per 1 januari 2018 is sociale bemiddeling als dienstverlening van Bouwend Nederland genaamd: Bouwend Nederland Social Support. De medewerkers van Social Support staan werknemers van lidbedrijven bij die persoonlijke problemen hebben.

Gemeentelijk Bouw- en Infraoverleg

Gemeentelijk Bouw en Infraoverleg is een overleg tussen Bouwend Nederland en een gemeente in de regio. Het Gemeentelijk Bouw- en Infraoverleg heeft tot doel te komen tot concrete samenwerking tussen Bouwend Nederland en de betreffende gemeente die een win-win situatie moet opleveren op het vlak van samenwerking. Hiervoor is wederzijds begrip en vertrouwen van belang. Bouwend Nederland creëert ruimte voor bouw- en infrabedrijven om economisch en maatschappelijk verantwoord bij te dragen aan een optimale ruimtelijke inrichting van Nederland.

Om te komen tot een bouw- en infraoverleg is het van belang dat alle partijen een duidelijk doel hebben met het overleg, te weten een oplossingsgerichte samenwerking met de gemeente in kwestie.

Kennisplatform Wonen Brabant (voormalige Regieraad Bouw)

De Regieraad Bouw Brabant/Zeeland is in Brabant samengegaan met het Platform Wonen tot Kennisplatform Wonen Brabant. De provincie Noord-Brabant voert in samenwerking met Bouwend Nederland regio Zuid het secretariaat van deze in 2016 opgestarte overlegvorm.