AC-Werkplan vervangt het rode boekje

donderdag 14 oktober 2021

Yvonne de Rijck

Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Afbeelding AC-Werkplan vervangt het rode boekje

In de ondergrond komen we vandaag de dag nog vele kilometers asbestcementleidingen tegen. In 2010 is het rode boekje 'veilig werken met asbestcementleidingen – in het ondergrondse openbare waterleiding-, gas- en rioolafvalwaternet' uitgebracht. Nu medio 2021 is het veilig werken met asbestcementleidingen vastgelegd in een nieuw AC-Werkplan. Voor meer informatie lees verder.

Het nieuwe AC-Werkplan beschrijft het veilig werken met asbestcementleidingen in het ondergrondse openbare waterleiding- en gasnet, tot aan de meter en tot en met een inwendige diameter van 500 mm. Hiermee kunnen werkgevers hun werknemers instrueren veilig te werken met asbestcementleidingen en daarmee te voldoen aan de voorlichting en informatieplicht.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het rode boekje opgesteld in 2010 zijn:

  1. Rioolwerkzaamheden zijn niet beschreven. Hoewel het in de lijn van de verwachting ligt dat de werkwijze zoals hier in dit werkplan beschreven ook voor rioolwerkzaamheden volstaan, moet dit formeel eerst aangetoond worden door middel van validatiemetingen. De werkzaamheden aan het riool kunnen in dit werkplan worden beschreven en ook opgenomen worden in de Arbocatalogus indien is aangetoond dat de grenswaarde niet wordt overschreden.
  2. Het zagen van asbestcementleidingen is niet meegenomen in de validatiemetingen, daardoor is niet aangetoond dat dit een veilige werkwijze is voor asbestcementleidingen en is daarom niet opgenomen in dit werkplan.
  3. Beperking van de diameter van asbestcementleidingen tot en met 500 mm. Bij werkzaamheden aan asbestcementleidingen met een inwendige diameter groter dan 500 mm, zal de desbetreffende netbeheerder aanvullende maatregelen voorschrijven.
  4. Nieuw in de werkwijze is dat bij het verbreken van de buis, er onder de buis folie of een natte doek moet worden aangebracht om de brokstukken te kunnen opvangen en volledig te kunnen verwijderen.

Gebruik van de documenten

Download hier het AC-werkplan (het document is gemaakt op A-5 formaat, voor printen adviseren we "boekje afdrukken" te kiezen), het asbestwerkformulier en transportformulier. Het AC-Werkplan is een beveiligd Word bestand, waarin door de gebruiker geen wijzigingen kunnen worden aangebracht. Het AC-Werkplan maakt altijd onderdeel uit van het asbestwerkformulier. Het asbestwerkformulier moet altijd per project volledig ingevuld worden en aanwezig zijn op de werklocatie (samen met het AC-werkplan). Voor de afvoer van asbesthoudend afval maak je gebruik van het transportformulier.

Voorlichting, onderricht en cursus

Onderdeel van de bescherming van de werknemers is de wettelijke verplichting van de werkgever dat zij doeltreffende voorlichting en onderricht in een cursus hebben ontvangen over de risico’s en over de te volgen werkmethoden, zie hoofdstuk 6 in het werkplan. Werknemers moet een gerichte cursus hebben gevolgd voordat zij in aanraking komen en werkzaamheden verrichten aan asbestcementleidingen. De cursus kan zowel intern (werkgever) als extern (opleider) worden gegeven. De cursus moet onder meer bestaan uit de volgende elementen:

  • Voorlichting over de gevaren van asbest;
  • Risicoherkenning;
  • De mate van blootstelling van asbest in de praktijk;
  • Werkmethoden en voorschriften voor veilig werken;
  • De behandeling van het asbestafval.

De eerst verantwoordelijke dient aanvullende opleidingseisen te hebben zoals vermeld in hoofdstuk 1.7 van het werkplan. Iedere werknemer die werkzaamheden met asbestcementleidingen uitvoert of met het toezicht daarop is belast, is verplicht minimaal eens per 5 jaar een cursus te hebben gevolgd en tussentijds een aanvullende instructie te hebben gehad.

Digitale informatiesessie

Om iedereen die met asbestcementleidingen werkt op de hoogte te brengen van het nieuwe werkplan is er op 8 november van 11.00 – 12.00 uur een digitale informatiesessie. Deze sessie kan iedereen gratis bijwonen na aanmelden via de mail onder vermelding van 'informatiesessie AC-Werkplan'.