• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Porthosuitspraak schept meer helderheid over vergunningverlening

Porthosuitspraak schept meer helderheid over vergunningverlening

Project mag doorgaan van Raad van State

Afbeelding Porthosuitspraak schept meer helderheid over vergunningverlening
woensdag 16 augustus 2023

Op 16 augustus deed de Raad van State einduitspraak in de Porthoszaak. De Raad van State oordeelde dat het project door kan gaan, hoewel tijdelijk een minieme toename van stikstofdepositie op omliggende Natura2000-gebieden optreedt. De hoogste rechter acht voldoende aangetoond dat dit niet zal leiden tot een significante verslechtering van de natuur. Bouwend Nederland vindt het een positieve ontwikkeling dat door deze uitspraak steeds meer duidelijkheid komt over welke bouwprojecten wel en niet vergund kunnen worden.

Meer vertrouwen

"Ik hoop dat deze duidelijkheid voor de bouwsector leidt tot meer vertrouwen bij investeerders en een toename van de bouwproductie", benadrukt Arno Visser, voorzitter van Bouwend Nederland. "Investeringen zijn hard nodig om de natuur te herstellen, het oplopende woningtekort terug te dringen, nieuwe infrastructuur aan te kunnen leggen en klimaatdoelen te halen. Daarnaast roep ik de politiek op om vaart te maken met de Aanpak Piekbelasting en andere bronmaatregelen om zo ruimte te maken voor natuurherstel, boeren en bouwactiviteiten."

Op 2 november 2022 oordeelde de Raad van State in een tussenvonnis dat de bouwvrijstelling voor dit project in strijd was met Europese regelgeving. Door het wegvallen van de vrijstelling moet voor ieder project weer onderzoek worden gedaan naar de gevolgen voor Natura2000-gebieden. Initiatiefnemers Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energie Beheer Nederland moesten aantonen dat eventuele tijdelijke stikstofuitstoot bij de aanleg van Porthos niet zou leiden tot een verslechtering van de natuur, met name in het duingebied bij Den Haag.

Nieuw lichtpuntje

Deze positieve uitspraak betekent meer duidelijkheid voor de bouwsector over wat vergund kan worden. Zeker voor bouwprojecten die, net als bij het Porthos-project, een haast onmeetbaar effect op de natuur hebben. Dit steunt de breed gedeelde opvatting van ecologen (zie pagina 16) dat natuur verslechtert bij aanzienlijk grotere hoeveelheden stikstofdepositie. In combinatie met de recente uitspraak van de Raad van State inzake de rekenafstand van 25 kilometer ontstaat langzaam ook juridische zekerheid over wat wél kan.

Achtergrondinformatie Porthosproject

Via het Porthos-project wordt CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Deze methodiek van het afvangen en opslaan van CO2 staat bekend als Carbon Capture and Storage (CCS). Doel is om via dit project ruim drie kilometer onder de Noordzee 37 Mton CO2 op te slaan. Het is één van de maatregelen die de Nederlandse regering ook financieel ondersteunt in het kader van het halen van de klimaatdoelstellingen. Nederland moet in 2030 minimaal 55% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990. Om de opslag mogelijk te maken moeten een compressorstation worden gebouwd op de Maasvlakte en op de Noordzee een boorplatform worden omgebouwd. Tijdens die werkzaamheden komt tijdelijk een kleine hoeveelheid stikstof vrij. De MOB maakte bezwaar tegen de vergunningverlening, omdat volgens de MOB de aanleg zal leiden tot te veel stikstofneerslag in de beschermde Natura 2000-gebieden Solleveld & Kapittelduinen, Voornes Duin en Westduinpark & Wapendal.

Afbeelding via Porthosco2.nl

Richard Massar manager communicatie

Tags

Stikstof