Pensioen

Wat zegt de cao Bouw & Infra

Boeken pensioen

Pensioen is 'geld voor later', voor als de werknemer niet meer werkt vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of als de werknemer niet meer kan werken vanwege arbeidsongeschiktheid (het zgn. arbeidsongeschiktheidspensioen).

In de cao Bouw & Infra 2020 wordt in hoofdstuk 4.17 nader ingegaan op de Pensioenregeling voor de Bouw. De pensioenregeling van bpfBOUW bestaat uit de volgende onderdelen: middelloonregeling, aanvullingsregeling 55 min en arbeidsongeschiktheidspensioen.

De volledige pensioenregeling en uitgebreide informatie over de pensioenregeling in de bouw & infra staan op de website van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de BOUW (bpfBouw).

Pensioenregeling voor de Bouw

Werkgevers zijn verplicht aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW). bpfBOUW geeft uitvoering aan de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Werknemers nemen (verplicht) deel aan deze pensioenregeling. De rechten en plichten van werkgevers en werknemers zijn vastgelegd in de desbetreffende reglementen van bpfBOUW.

Pensioen- en aanvullingsregelingen bouwplaatswerknemers

De basispensioenregeling van bpfBOUW is een middelloonregeling. Hierbij wordt ieder jaar een stuk pensioenaanspraak opgebouwd over het in dat jaar genoten pensioenloon. Waarbij er in 2020 rekening wordt gehouden met een maximum pensioenloon van € 62.519,67. Werknemers bouwen jaarlijks 1,738% van de pensioengrondslag aan ouderdomspensioen op. Dit opbouwpercentage hoort bij een pensioenleeftijd van 67 jaar.

De pensioenregeling van bpfBOUW voor bouwplaatswerknemers bestaat uit een middelloonregeling, een aanvullingsregeling 55- bouwloon, een bpfBOUW aanvulling 55- en een arbeidsongeschiktheidspensioenregeling. Voor 2020 gelden de volgende premies:

Bouwplaats

Totale premie

Werkgeversdeel premie

Werknemersdeel premie

Maximum pensioenloon

Bodemloon/

franchise

bpfBOUW middelloon

22,2%

13,9432%

8,2568%

62.519,67

14.166,08

Aanvulling 55- bouwloon

2,5%

1,25%

1,25%

62.519,67

n.v.t.

bpfBOUW aanvulling 55-

10,2%

6,4064%

3,7936%

62.519,67

14.166,08

Arbeidsongeschiktheidspensioen

0,15%

0,075%

0,075%

62.519,67

14.166,08

Meer informatie over de pensioenpremies en de pensioenregeling vind je op de website van bpfBOUW.

Pensioen- en aanvullingsregelingen uta-werknemers

De basispensioenregeling van bpfBOUW is een middelloonregeling. Hierbij wordt ieder jaar een stuk pensioenaanspraak opgebouwd over het in dat jaar genoten pensioenloon. Waarbij er in 2020 rekening wordt gehouden met een maximum pensioenloon van €62.519,67. Werknemers bouwen jaarlijks 1,738% van de pensioengrondslag aan ouderdomspensioen op. Dit opbouwpercentage hoort bij een pensioenleeftijd van 67 jaar.

Werknemers in de bouwnijverheid, die geboren zijn na 1949, hadden tot 2006 in het kader van de VUT-regelingen premie voor anderen betaald. Door het vervallen van de VUT- en Vroegpensioenregelingen zouden zij zelf niet meer voldoende kunnen opbouwen om vervroegd te kunnen stoppen met werken. Om deze werknemers tegemoet te komen, hebben cao-partijen de aanvullingsregeling 55- in het leven geroepen. Zolang werknemers aan bepaalde voorwaarden (blijven) voldoen, kunnen ze aanspraak maken op deze regeling om toch nog vervroegd met pensioen te kunnen gaan. De voorwaarden zijn verwoord in artikel 30 van het pensioenreglement van bpfBOUW. De aanvulling 55- salaris betreft een aanvullingsregeling voor werknemers die op 1 januari 2005 jonger dan 55 jaar waren.

De pensioenregeling van bpfBOUW voor bouwplaatswerknemers bestaat uit een middelloonregeling, een aanvullingsregeling 55- bouwloon, een bpfBOUW aanvulling 55- en een arbeidsongeschiktheidspensioenregeling. Voor 2020 gelden de volgende premies:

Bouwplaats

Totale premie

Werkgeversdeel premie

Werknemersdeel premie

Maximum pensioenloon

Bodemloon/

franchise

bpfBOUW middelloon

22,2%

13,0634%

9,1366%

62.519,67

14.166,08

Aanvulling 55- salaris

1,2%

0,60%

0,60%

62.519,67

n.v.t.

bpfBOUW aanvulling 55-

2,73%

1,6064%

1,1236%

62.519,67

14.166,08

Arbeidsongeschiktheidspensioen

0,15%

0,075%

0,075%

62.519,67

14.166,08

Meer informatie over de pensioenpremies en de pensioenregeling vind je op de website van bpfBOUW.

Arbeidsongeschiktheidspensioen of aanvulling op de WGA-uitkering

Als een werknemer na 2 jaar arbeidsongeschiktheid nog niet volledig hersteld is of zelfs duurzaam arbeidsongeschikt is, ontvangt hij een WIA- of IVA-uitkering. Deze uitkering is lager dan het vast overeengekomen loon dat hij tijdens zijn dienstverband verdiende. Daarom is er in de Pensioenregeling een arbeidsongeschiktheidspensioen opgenomen. Dit arbeidsongeschikheidspensioen vult het inkomensgat gedeeltelijk aan, zodat de werknemer er niet teveel in inkomen op achteruit gaat.

Meer informatie over het arbeidsongeschiktheidspensioen vind je op de website van bpfBOUW.

Pensioenopbouw in het tweede ziekte jaar

In het tweede ziektejaar verdient de werknemer 70% van zijn vast overeengekomen loon. Dit zou normaliter betekenen dat de werknemer een lager pensioen opbouwt als gevolg van zijn arbeidsongeschiktheid. Cao-partijen vonden dit niet wenselijk en hebben daarom besloten ook in het tweede ziektejaar het pensioen volledig opgebouwd moet worden. Dit is vastgelegd in artikel 9.1.5 cao Bouw & Infra 2020 en in artikel 25 van het Pensioenreglement Bouwnijverheid.

Pensioenopbouw bij werkloosheid

Heeft de werknemer direct aansluitend op zijn arbeidsovereenkomst met de werkgever recht op een WW-of Ziektewetuitkering? Dan betaalt het Aanvullingsfonds Bouw & Infra de voortzetting van zijn pensioenopbouw. Dit gebeurt vanaf het begin van de uitkering en voor de duur van die uitkering, met een maximum van zes maanden (artikel 9.4.1. cao Bouw & Infra 2020). De werknemer dient wel te voldoen aan de eisen van het reglement aanvullingen en uitkeringen van de Stichting Aanvullingsfonds Bouw & Infra (klik hier). Dit reglement maakt deel uit van de cao BTER Bouw & Infra.

Vraag?

Heb je een vraag?

Stuur een e-mail naar advies@bouwendnederland.nl of bel 079 3 252 250. Ons team van specialisten van Bouwend Nederland Advies geeft graag antwoord.

Bouwend Nederland Advies

Modelcontracten Bouwend Nederland

Profiteer als lid ook van onze kant en klare modelcontracten op het gebied van bouw & aanbesteding en personeel & organisatie.

Modellen en modelcontracten