Betalingen en liquiditeit

Coronacrisis: standpunten en lobbyacties

Euro, eurobiljetten

Het doel van het overleg met en oproepen aan banken en kredietverzekeraars is om de keten liquide te houden.

Inzet

 • Een snellere uitbetaling waar mogelijk;
 • Een redelijke, billijke en soepele houding van RWS ten aanzien van afleverdossiers en VTW’s;
 • Mogelijkheid voor RWS om (tijdelijk) af te zien van het vragen van bankgaranties ten aanzien van komende aanbestedingen.
 • Opname van een passage in het handelingskader dat Rijkswaterstaat van hun opdrachtnemers dito afspraken over betaling en liquiditeit met hun ketenpartijen verwacht, zodat de hele keten hier baat bij heeft.

Acties

Hieronder een aantal voorbeelden van acties die Bouwend Nederland heeft ondernomen.

 • Bouwend Nederland heeft het kabinet opgeroepen tot een aantal sectorspecifieke aanpassingen op de maatregelen die genomen zijn om banen en inkomens te beschermen in deze coronacrisis, onder meer versnelling van uitbetaling van de compensatie voor de transitievergoeding.
 • Overleg met staatssecretaris Keizer van het Ministerie van Economische Zaken over verschillende maatregelen voor versterking van de liquiditeitspositie van bedrijven. Bouwend Nederland heeft aangegeven dat zowel de BMKB-regeling als de GO-regeling een verruiming behoeven voor de bouw- en infrasector om hier goed gebruik van te kunnen maken. Daarnaast is opgeroepen naar andere financieringskanalen te kijken om kredietverlening uit te breiden bijvoorbeeld door oprichting van een coronacrisisfonds en Invest-NL.
 • Een gesprek met minister Hoekstra van het Ministerie van Financiën over het algemene pakket aan maatregelen zoals dat door het kabinet is gepresenteerd. Verder is in samenwerking met VNO-NCW en Hoekstra contact geweest met de Belastingdienst over de schone verklaringen in het kader van de bijzondere uitstelregeling en het deblokkeren van de g-rekening geweest.
 • Maandag 30 maart vond een gesprek plaats met ministers Knops en Van Veldhoven. In het gesprek met de ministers is met name aandacht geweest voor de ontwikkelingen in de B&U op middellange termijn. Bouwend Nederland heeft samen met Aedes, NEPROM en NVB een notitie gemaakt waar wordt ingezet op maatregelen als verlaging van het btw-tarief, verhuurdersheffing en meer ruimte geven voor het middensegment. Allemaal om te zorgen dat investeringen en vertrouwen blijven bestaan zodat doorgebouwd kan blijven worden. Naast aandacht voor de woningmarkt is in het gesprek aandacht gevraagd voor uitstel van de Wet Kwaliteitsborging vanwege het uitblijven van proefprojecten en de onzekerheid door corona.
 • In navolging op het gesprek met de ministers is op donderdag 2 april overleg geweest met de topambtenaren van BZK. In dit gesprek vroeg Bouwend Nederland wederom aandacht voor de WKB. Verder is bij het ministerie aangedrongen op het belang van de afgifte van vergunningen door gemeenten. BZK onderstreept het belang. Er is afgesproken dat BZK gemeenten waar vergunning verlening niet goed loopt kan aanspreken. In het gesprek van afgelopen donderdag is ook aandacht gevraagd voor andere maatregelen om de bouw op middellange termijn goed door te kunnen laten lopen zoals de verruiming van de NHG en uitbreiding van de hypotheekrente aftrek bij een tweede woning.  

Resultaten

Hieronder een aantal lobbyresultaten die - al dan niet samen met andere brancheverenigingen - direct of indirect zijn bereikt met de ondernomen acties.

 • Banken geven bedrijven extra lucht met een half jaar uitstel van aflossingen.
 • Belastingdienst heeft een aantal fiscale maatregelen genomen om ondernemers - ook buiten de bouw en infra - makkelijker door de coronacrisis heen te helpen, bijvoorbeeld met uitstel van belastingbetaling.
 • Coulante houding van de waterschappen ten aanzien van de waterschapsbelasting, met uitstel van betaling in geval een bedrijf door de crisis getroffen is.
 • Steun van Koning Máxima, ook mede namens de Koning, aan alle mkb-ondernemers die hard worden getroffen door de coronacrisis, tijdens een virtuele vergadering van het hoofdbestuur van MKB-Nederland. Namens Bouwend Nederland nam bestuurslid Barend van Kessel deel aan de vergadering. Zij uitte haar zorgen over ondernemers die kampen met liquiditeitsproblemen.

Ledenondersteuning

 

Bedrijfsvoering

Bouwend Nederland zet zich iedere dag in om haar lidbedrijven zo goed mogelijk door de coronacrisis te helpen, met lobbyacties maar ook met praktische informatie voor de bedrijfsvoering.

Naar de praktijkinformatie