Bouweconomie

Coronacrisis: standpunten en lobbyacties

Afbeelding Bouweconomie

Doel van onze inzet is om de continuïteit en de werkgelegenheid in de bouwsector samen met andere partijen te waarborgen en om om het woningtekort niet verder te laten oplopen. Het belang van doorbouwen aan Nederland is groot.

Inzet

Concreet is onze inzet gericht op de onderstaande punten:

  • Een breed - door de overheid én markt - gedragen visie voor de langere termijn;
  • Zorgdragen voor continuïteit in aanbestedingen en investeringen;
  • Behoud van vakkrachten in de bouw en infra;
  • Handelingskaders voor bedrijven in de bouw en infra rond contracten en liquiditeit.

Acties

Bouwend Nederland heeft een maatregelenpakket voorgesteld, gericht op 4 punten.

  • Vertrouwen in de woningmarkt aanwakkeren, onder meer door verruiming NHG, het afschaffen van overdrachtsbelasting, de verruiming van de starterslening en een aftrekmogelijkheid bij dubbele hypotheeklasten.
  • Zorgen voor een impuls aan de vraagzijde, onder meer door het afschaffen van de overdrachtsbelasting, het verlagen van de verhuurdersheffing (meer ruimte corporaties), het verlagen van het btw-tarief, het naar voren halen van investeringen, een Woonfonds en een Investeringsfonds.
  • Het opheffen van investeringsbeperkingen, onder meer door het verruimen van de plancapaciteit, de inzet van de crisis- en herstelwet en uitstel van de WKB.
  • Het behouden vakkrachten, onder meer door aanpassing NOW-regeling (aparte deeltijd-ww), een sectoraal banenplan via aanbestedingen (verruiming SROI).

Resultaten

Hieronder een aantal lobbyresultaten die - al dan niet samen met andere brancheverenigingen - zijn bereikt met de ondernomen acties.

Ledenondersteuning

Voor de bedrijfsvoering

Bouwend Nederland zet zich iedere dag in om haar lidbedrijven zo goed mogelijk door de coronacrisis te helpen, met lobbyacties maar ook met praktische informatie voor de bedrijfsvoering.

Naar de praktijkinformatie