Opdrachtgevers en aanbestedingen

Coronacrisis: standpunten en lobbyacties

Afbeelding Opdrachtgevers en aanbestedingen

Het doel van het overleg met en oproepen aan opdrachtgevers is om het werk van bedrijven in de bouw en infra zo veel als mogelijk veilig en verantwoord door te laten gaan en daar waar dat kan naar voren te halen, alles conform het protocol Samen veilig doorwerken en de richtlijnen van het RIVM.

Inzet

Doorgang van de bouw en infra. Voor aanbestedingen en tenders geldt specifiek: het oplossen knelpunten in bestaande en nieuwe contracten veroorzaakt door corona, met onderstaande punten als inzet.

 • Redelijke en billijke opstelling waar het gaat om betaling van extra kosten;
 • Level playing field: marktpartijen moeten zich kunnen baseren op dezelfde uitgangspunten rond corona bij inschrijving op nieuwe aanbestedingen en bij lopende werken;
 • Inschrijvers hoeven alleen rekening te houden met de reeds geëffectueerde gevolgen van de coronamaatregelen;
 • Onderzoeken van een stelpost om de bij de uitvoering optredende knelpunten op te lossen.

Acties

Hieronder een aantal voorbeelden van acties die Bouwend Nederland heeft ondernomen.

 • Bouwend Nederland heeft bij Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf ervoor gepleit om bestaande werkzaamheden en nieuwe tenders op een verantwoorde wijze door te laten gaan en om kansrijke project naar voren te halen.
 • Maxime Verhagen en Doekle Terpstra van Techniek Nederland hebben samen met minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen afspraken gemaakt om de bouw- en technieksector veilig aan het werk te houden tijdens de coronacrisis. De afspraken moeten er voor zorgen dat de bouw niet stilvalt en de orderportefeuille leegloop en de woning- en utiliteitsbouw en de verduurzaming van bestaande gebouwen zoveel als mogelijk veilig verder kan.
 • Maxime Verhagen heeft in een gesprek met minister-president Rutte zijn zorgen geuit en gepleit voor continuïteit van het werk voor de bouw en infrasector op korte/middellange en lange termijn en het versterken van de liquiditeitspositie.
 • Bouwend Nederland heeft in een gesprek met minister Van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gepleit om ook de infrawerken zo veel mogelijk door te laten gaan, om projecten naar voren te halen en om vergunningen te blijven afgeven. Ook heeft Maxime Verhagen gevraagd om de lijst met vitale sectoren uit te breiden, zodat werknemers van leden die werken voor deze vitale sectoren (zoals in onderhouden van wegen en ondergrondse netwerken) gaan vallen onder de regeling voor kinderopvang etc. Bouwend Nederland heeft wekelijks ministerieel overleg ingepland om knelpunten en voortgang te bespreken.
 • Bouwend Nederland heeft ook gemeenten, provincies, netbeheerders waterschappen, onderwijsinstellingen, inkoopkantoren van gemeenten en waterschappen opgeroepen om het werk zo veel als mogelijk door te laten gaan en waar mogelijk ook naar voren te halen. Ook is samen met VNO-NCW en VNG een brief van deze strekking verstuurd, evenals een brief samen met VNO-NCW en MKB Nederland.
 • Een enquête onder de leden van Bouwend Nederland om de impact van de coronacrisis op het werk in kaart te brengen. De uitkomsten - krimp van de economie zonder verdere acties - waren aanleiding voor een oproep richting het kabinet om tijdig in te grijpen.

Resultaten

Hieronder een aantal lobbyresultaten die - al dan niet samen met andere brancheverenigingen - zijn bereikt met de ondernomen acties.

 • Afspraken tussen Minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen enerzijds en Maxime Verhagen van Bouwend Nederland en Doekle Terpstra van Techniek Nederland anderzijds om te voorkomen dat de bouw stilvalt, de orderportefeuille leegloopt, de woning- en utiliteitsbouw door kan gaan én en de verduurzaming van bestaande gebouwen zoveel als mogelijk veilig verder kan. Concrete uitkomst is onder meer het protocol Samen veilig doorwerken.
 • Protocol Samen veilig doorwerkenHet protocol biedt een handreiking voor werkgevers en werknemers over hoe er op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. Dit is belangrijk voor bedrijven, opdrachtgevers en werknemers omdat duidelijkheid de basis vormt voor veilig werken. Dat zorgt voor continuïteit in de bouwproductie en het behoud van werkgelegenheid.
 • Inzet van gemeenten, provincies en andere opdrachtgevende partijen om er alles aan te doen de bouwproductie samen met de ondernemers uit de bouw en infra aan de gang te houden op een veilig en verantwoorde manier.
 • Hervatting van de werkzaamheden achter de voordeur door netbeheerder Alliander na verschijnen van protocol Samen veilig doorwerken.
 • Versnelling van infraprojecten naar aanleiding van overleg tussen minister Van Nieuwenhuizen van I&W, Bouwend Nederland en andere brancheverenigingen met maatregelen om het werk aan de wegen, waterwegen, sluizen en kust in de huidige coronacrisis draaiende te houden en waar mogelijk te versnellen. Een speciale taskforce van Rijkswaterstaat en infrabedrijven brengt in kaart welke werkzaamheden direct kunnen worden opgepakt en welke maatregelen op iets langere termijn genomen kunnen worden. Hiernaast wordt ingezet op versnelling van asfalterings- en andere onderhoudswerkzaamheden bij projecten die nu al in uitvoering zijn.
 • Grootscheepse campagne op radio en tv Wij zijn #doorbouwers om te laten zien dat de bouw- en infrasector, onder de huidige unieke omstandigheden, (verantwoord) doorbouwt. En waarin we vertellen wat er nodig is om door te blijven bouwenWe laten zien dat de negatieve toekomstscenario’s die rondgaan met de juiste maatregelen af te wenden zijn voor onze sector. We benadrukken de maatschappelijke betekenis van de bouw en het belang van de bouw als motor voor de Nederlandse economie.  

Ledenondersteuning

Bedrijfsvoering

Bouwend Nederland zet zich iedere dag in om haar lidbedrijven zo goed mogelijk door de coronacrisis te helpen, met lobbyacties maar ook met praktische informatie voor de bedrijfsvoering.

Naar de praktijkinformatie