Organisatie

Bouwhuis 3

Koninklijke Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4600 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De totale bouwsector is goed voor zo'n 10% van het bruto binnenlands product en voor een productie van ruim €96 miljard per jaar. Wij verenigen, verbinden en ondersteunen bouw- en infrabedrijven.

Missie en kerntaken

We werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen we aan de hand van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

Belangenbehartiging
Eén van de kerntaken van Bouwend Nederland is belangenbehartiging. In onze contacten met landelijke, provinciale, regionale en lokale overheden proberen we met en voor bouw- en infrabedrijven zodanige randvoorwaarden te scheppen dat zij daarbinnen optimaal kunnen presteren. Ook bevorderen we de bouwproductie onder het motto 'Nederland is niet af'. De vereniging wordt gezien als een serieuze gesprekspartner die meedenkt over oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Lees hier onze standpunten. Daarnaast behartigen we de belangen van bouw- en infrabedrijven op Europees niveau. We werken daarin nauw samen met onze zusterorganisaties in andere Europese landen die verenigd zijn in het FIEC. 

Brancheontwikkeling
Bouwend Nederland stimuleert de verdere professionalisering van de bouwsector door het aanbieden van programma’s gericht op de bedrijfsvoering van bouwondernemingen. We richten ons daarbij op bewustwording en in toenemende mate ook op ondersteuning van leden bij de toepassing van kennis in het bedrijf. Daarnaast brengen we de leden van Bouwend Nederland in contact met nieuwe markten en bieden we toegang tot externe netwerken.

Ledenservice
Bouwend Nederland biedt de leden een uitgebreid pakket aan dienstverlenende activiteiten aan, zowel in de vorm van eerste- als tweedelijnsdienstverlening en ledenvoordelen. De dienstverlening speelt zich op alle niveaus binnen de vereniging af: landelijk, regionaal, lokaal en via specialistische vakgroepen. Voorbeelden van individuele dienstverlening zijn Bouwend Nederland Advies (helpdesk cao, juridisch advies en cursussen), tweedelijns advies door onze adviseurs Sociale Zaken en een groot aantal ledenvoordelen, variërend van verzekeringen tot bedrijfskleding. 

Verenigingsstructuur

De verschillende onderdelen van de vereniging (ledengroepen, regio’s, afdelingen, infraplatforms vakgroepen en Jong Bouwend Nederland) vervullen ieder een eigen rol bij binnen de vereniging en dragen daarmee bij aan het realiseren van de missie van Bouwend Nederland.


Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur is het hoogste orgaan binnen de vereniging, toetst het beleid op hoofdlijnen en controleert het bestuur. De leden van het algemeen bestuur worden voor vier jaar gekozen door de leden. Het algemeen bestuur bestaat uit 32 leden.
Naar overzicht algemeen bestuur

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid van de vereniging en is verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur. Het bestuur bestaat uit acht leden en de voorzitter, Arno Visser.
Naar overzicht bestuur

Bureau

Het bureau van Bouwend Nederland bestaat uit een hoofdkantoor in Zoetermeer en vijf regiokantoren in Amsterdam, Apeldoorn, Groningen, Tilburg en Zoetermeer. Het bureau staat onder leiding van Fries Heinis en draagt met zo’n 120 mensen zorg voor de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het beleid.

Regio's

Ieder lid van Bouwend Nederland is ingedeeld in één van de vijf regio’s. De regio’s behartigen de belangen van de leden op regionaal niveau. De regio’s zijn onder meer gesprekspartner bij de provincies en gemeenten over bijvoorbeeld marktontwikkelingen, aanbestedingsbeleid en duurzaamheid. Daarnaast onderhouden zij contacten met onderwijsinstellingen en geven zij voorlichting over de cao.
Naar overzicht regio's

Afdelingen

Op lokaal niveau zijn er ruim 30 afdelingen actief. De afdelingen treden op lokaal niveau op als gesprekspartner naar gemeentelijke instanties en behartigen op lokaal niveau de belangen. De afdelingen onderhouden daarnaast ook de contacten met de samenwerkingsverbanden en andere opleidingsinstituten. Zij hebben een programma, afgeleid van het landelijk Bouwend Nederland-beleid. Zij bieden die onder andere aan in de vorm van themabijeenkomsten. Daarnaast is het bij regionale afdelingen mogelijk collega’s te ontmoeten en vakkennis, praktijkervaringen en praktische ondernemingszaken met elkaar uit te wisselen. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een regionale afdeling.
Naar overzicht afdelingen

Regionale infraplatforms

Infrabedrijven kunnen zich behalve bij de afdelingen ook op vrijwillige basis aansluiten bij één van de vijf regionale infraplatforms. Het is hier mogelijk naaste branchecollega’s te ontmoeten en vakkennis, praktijkervaringen en praktische ondernemingszaken met elkaar uit te wisselen.
Naar overzicht regio's

Ledengroepen (voorheen: secties)

Bouwend Nederland heeft ledengroepen, onder meer Bouw Klein, Infra Klein, Bouw Midden, Infra Midden, Bouw Middelgroot en Bouw en Infra Groot. Iedere onderneming die lid is van Bouwend Nederland, is ook ingedeeld in een ledengroep. De indeling wordt bepaald door de activiteiten van de onderneming in combinatie met de omzet van het bedrijf. De ledengroep vervult de rol van klankbord voor het bepalen van het brancheontwikkelingsprogramma en is een ontmoetingsplatform voor gelijksoortige bedrijven.
Naar overzicht ledengroepen

Jong Bouwend Nederland

Jong Bouwend Nederland is een platform voor medewerkers die werkzaam zijn bij een lidbedrijf van Bouwend Nederland, veertig jaar of jonger zijn en binnen het bouw- of infrabedrijf een managementfunctie hebben of zich hierop voorbereiden. De leden van Jong Bouwend Nederland doen bestuurservaring op in de landelijke en regionale structuur van het platform.
Naar Jong Bouwend Nederland

Vakgroepen

Bouwend Nederland heeft branchespecifieke vakgroepen waarvan leden van Bouwend Nederland lid kunnen worden. Zij zijn gespecialiseerd in ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer, civiele betonbouw, deltabouw, bitumineuze werken, grondwerk, specialistische wegenbouw, waterbouw, railinfra, bestratingen, glas en opleidingsbedrijven in de bouw en infra. Vakgroepen zorgen voor contact op brancheniveau, uitwisseling van branchespecifieke kennis en behartigen de belangen van hun leden op branchespecifiek niveau. 
Naar overzicht vakgroepen

Diversiteit in bedrijf

Bouwend Nederland is medeondertekenaar van het Charter Diversiteit. Het Charter Diversiteit is gericht op het bevorderen van diversiteit en inclusie op de werkvloer, langs vijf dimensies: arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+. Het Charter is een initiatief van Diversiteit in Bedrijf. Met de ondertekening wil de vereniging graag een impuls geven aan een gemêleerd personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat. Bij de ondertekening is het kennisdocument Bouwen aan diversiteit uitgebracht.

Meer informatie over het charter en de hulpmiddelen vind je op de website van Diversiteit in Bedrijf.