Arbo

dinsdag 15 oktober 2019
Isolatieglas productie

Binnen Vakgroep GLAS is doorlopend aandacht voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de vlakglasbranche. In 2003 heeft Vakgroep GLAS actieve rol gespeeld in de totstandkoming van het arboconvenant “Afbouw en Onderhoud” en in 2008 is de “eigen” branche RI&E voor vlakglasbedrijven ontwikkeld.

De branche-RI&E voor de vlakglasbranche

In 2009 is door Vakgroep GLAS hard gewerkt aan de totstandkoming van twee arbocatalogi; één voor bedrijven actief in de productie, groothandel en bewerking van vlakglas en één voor de glaszetbedrijven. De arbocatalogi zijn goedgekeurd door sociale partners en Inspectie SZW. Hierdoor zijn de documenten bindend voor onze branche. De arbocatalogie geven het huidige niveau van arbeidsomstandigheden aan. De documenten zijn levend, wat betekent dat ze doorlopend worden beoordeeld en daar waar nodig aangevuld.

De Branche Risico Inventarisatie en evaluatie (RI&E) Vlakglasbranche is bedoeld voor bedrijven die actief zijn in de vlakglasbranche. Bent u actief in de vlakglasbranche, dan is de branche RI&E ook voor u van toepassing.

De Arbowet verplicht u als werkgever een inventarisatie uit te voeren van de risico’s waaraan uw medewerkers worden blootgesteld bij het uitvoeren van werkzaamheden, de zogenaamde RI&E. Naast het inventariseren van de risico’s bent u wettelijk verplicht een plan van aanpak (PVA) op te stellen, waarin u maatregelen aandraagt om de risico’s weg te nemen of in ieder geval terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau. Tevens is het hebben van een (goedgekeurde) RI&E opgenomen in de lidmaatschapscriteria van de Vakgroep GLAS.

Met behulp van de Branche RI&E Vlakglasbranche voldoet u aan deze (wettelijke) verplichtingen. Het werken met de Branche RI&E is erg gebruiksvriendelijk. Door middel van het beantwoorden van alle vragen in de vragenlijsten voert u zelf de RI&E voor uw bedrijf uit en wordt automatisch het PVA opgesteld. Nadat u de RI&E heeft uitgevoerd, kunt u met een druk op de knop het plan van aanpak uitdraaien en direct aan de slag gaan.

In de Arbowet is gesteld dat uw RI&E moet worden getoetst door een gecertificeerde deskundige. Dit houdt in dat de arbodeskundige (veiligheidskundige, arbeidshygiënist, bedrijfsarts of een arbeids- en organisatiedeskundige) het bedrijf bezoekt en in de praktijk beoordeelt of alle risico’s volledig en juist zijn geïnventariseerd en geëvalueerd. De Branche RI&E Vlakglasbranche is erkend door GBO en CNV BedrijvenBond en getoetst door een deskundige. Dit betekent dat bedrijven met maximaal 25 werknemers het voordeel hebben dat de Ri&E niet behoeft te worden getoetst. Dit betekent:

  • geen bedrijfsbezoek van de arbodienst of kerndeskundige;
  • geen aanvullende metingen;
  • tijd- en kostenbesparing;
  • meer motivatie om aan de slag te gaan.

Door Vakgroep GLAS is aan de totstandkoming van de Branche RI&E een belangrijke bijdrage geleverd. Daarbij is nauw samengewerkt met CNV BedrijvenBond. Het project is gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche (STOOV).

Voor ondersteuning bij het opstellen van de RI&E en het plan van aanpak, kunt u contact opnemen met het Kenniscentrum Glas. Leden van Vakgroep GLAS kunnen tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van de diensten van het Kenniscentrum Glas.

Lees meer over de checklist Branche RI&E

Arbocatalogus voor de vlakglasbranche

De arbocatalogus voor de vlakglasbranche is een oplossingenboek voor de grootste risico's in de vlakglasbranche en wordt door de Arbeidsinspectie gebruikt bij de handhaving van de Arbowet. Het document geeft voor zowel werkgevers als werknemers concrete handvatten om arborisico's op een gedegen manier weg te nemen.

Door Vakgroep GLAS is aan de totstandkoming van de arbocatalogus een belangrijke bijdrage geleverd. Daarbij is nauw samengewerkt met CNV Vakmensen. In een later stadium heeft ook FNV Bondgenoten goedkeuring verleend aan de Arbocatalogus. Het project is gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche (STOOV). In oktober 2009 is het harde werken beloond met goedkeuring van de arbocatalogus door de Arbeidsinspectie. Hiermee heeft de arbocatalogus een formele status gekregen. De arbocatalogus is beschikbaar op deze pagina.

Arbocatalogus Glaszetten

De arbocatalogus voor het glaszetbedrijf is een oplossingenboek voor de grootste risico's in het glaszetbedrijf en wordt door de Arbeidsinspectie gebruikt bij de handhaving van de Arbowet. Het document geeft voor zowel werkgevers als werknemers concrete handvatten om arborisico's op een gedegen manier weg te nemen. In de arbocatalogus glaszetten kunt u aan de hand van de portalen beroep en risico de belangrijkste risico's en de daarbij horende veiligheidsmaatregelen vinden voor medewerkers in het glaszetbedrijf. In de arbocatalogus zijn tevens veel verwijzingen opgenomen naar relevante documentatie die door de betrokken partijen is opgesteld. 

Door GBO is aan de totstandkoming van de arbocatalogus een belangrijke bijdrage geleverd. Daarbij is nauw samengewerkt met werkgeversorganisatie Onderhoud NL en  werknemersorganisaties FNV Afbouw en onderhoud, FNV Bondgenoten en CNV BedrijvenBond (nu CNV vakmensen). Door Stichting Arbouw is het project gecoördineerd. In december 2009 is de arbocatalogus goedgekeurd door de Arbeidsinspectie. Hiermee heeft de arbocatalogus een formele status gekregen. De arbocatalogus is beschikbaar op deze pagina.

Veilig onderhoud op en aan gebouwen

Op 1 juli 2012 is afdeling 6.12 van het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Deze afdeling bevat voorschriften over veilig onderhoud op en aan gebouwen. Veilig onderhoud van gebouwen is van levensbelang. Het Platform Preventie Valgevaar (GBO maakt hier deel van uit) is dan ook verheugd dat veilig onderhouden van gebouwen een plek heeft gekregen in het nieuwe Bouwbesluit. Dit betekent dat er afgesproken is dat een nieuw gebouw voortaan veilig te onderhouden moet zijn; bij het ontwerp moet hier al rekening mee worden gehouden. Daarmee wordt voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan op het moment dat mensen aan een gebouw aan het werk zijn. Het onderhoud van gebouwen is geregeld in het toetsingskader ‘Veilig onderhoud op en aan gebouwen’ (onderdeel van het Bouwbesluit). Bij de aanvraag voor een bouwvergunning nieuwbouw moet dit toetsingskader worden ingevuld.

Middels de Checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 wordt aannemelijk gemaakt of de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen voldoet aan het gestelde in afdeling 6.12 van het Bouwbesluit 2012. De Checklist is per 1 juli 2012 ook in de Regeling omgevingsrecht (Mor) artikel 2.2 worden opgenomen als indieningsvereiste voor een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen. Bekijk hier de checklist