Het netwerk van kabels en leidingen om energie (gas en elektra) te transporten en te distribueren wordt in Nederland beheerd door de Netbeheerders, zoals Stedin, Enexis en Liander. Het netwerk van waterleidingen wordt in Nederland beheerd door de regionale drinkwaterbedrijven, bijvoorbeeld Brabant Water, Vitens en Dunea.

Om te mogen werken in deze netwerken zijn specifieke beroepsopleidingen en vakdiploma’s een vereiste. Afhankelijk van het bevoegdheidsniveau waar men voor wordt ingezet, dienen deze middelbare beroepsopleidingen te voldoen aan een niveau die vastgelegd zijn in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). De vakdiploma’s/ certificaten zijn specifiek voor de aard van de werkzaamheden en het domein waar men wordt ingezet. Niveaus worden aangeduid in WEB-niveaus: WEB 1, 2, 3, of 4.

Kwalificatiedossier Infratechniek (niveau 2 en 3) Gas/Water/Warmte

Kwalificaties in dit dossier zijn:

  • Monteur Gas-, water- en warmtedistributie
  • Eerste Monteur Gas-, water- en warmtedistributie

De beschrijving van de inhoud en de vereisten van de opleidingen zijn vastgelegd in kwalificatiedossiers. Deze zijn ook terug te vinden op de site van SBB.

Kwalificatiedossier Infratechniek (niveau 2 en 3) Elektra

Kwalificaties in dit dossier zijn:

  • Monteur Laagspanningsdistributie
  • Eerste Monteur Laagspanningsdistributie
  • Monteur Middenspanningsdistributie
  • Eerste Monteur Middenspanningsdistributie

 

Infratechniek Kader (niveau 4)

Kwalificaties in dit dossier zijn:

  • Technicus Elektrotechniek
  • Technicus Gas
  • Technicus Water 

De beschrijving van de inhoud en de vereisten van de opleidingen zijn vastgelegd in kwalificatiedossiers. Deze zijn ook terug te vinden op de site van SBB.

BBL

In verreweg de meeste gevallen worden de opleidingen voor onze branche via een BBL (Beroeps Begeleide Leerweg) traject gevolgd (4 dagen werk, 1 dag naar school). Voor een BBL-opleiding is naast een school (Regionaal Opleiding Centrum) ook een leerbedrijf nodig. Om een leerbedrijf te mogen zijn is een erkenning nodig van het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Alle kwalificaties die door de Minister van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) worden vastgesteld, krijgen een Crebonummer. Crebo staat voor Centraal Register Beroepsopleidingen. Met een Crebonummer is sprake van erkend onderwijs die valt onder toezicht van de inspectie onderwijs. Kwalificaties zijn opgenomen in een kwalificatiedossier. Kwalificatiedossiers in onze kabel- en leidingenbranche zijn Infratechniek en Infratechniek Kader.

Vanuit de onderwijsinspectie geldt een urennorm. Een opleidingsjaar bestaat uit 850 studiebelastingsuren en zijn verdeeld over onderwijs dat de leerling volgt op school onder begeleiding (bijvoorbeeld in de klas of in een open leercentrum), de werkzaamheden in een leerbedrijf (de beroepspraktijkvorming) en zelfstudie.

Een mbo-opleiding via de derde leerweg kent geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur, maar moet wel voldoen aan het landelijk vastgestelde kwalifcatiedossier. De (over het algemeen niet-bekostigde) onderwijsinstelling kan zelf bepalen hoeveel uur beroepspraktijkvorming een student moet volgen en hoeveel onderwijstijd er nodig is om het eindniveau van de opleiding te behalen. Opleidingen in de derde leerweg dienen te voldoen aan alle (kwaliteits-)eisen van de Onderwijsinspectie en er wordt ook een landelijk erkend mbo-diploma behaald.