De ledengroep Infra Midden is het platform van Bouwend Nederland voor middelgrote infrabedrijven. De ledengroep bestaat uit circa 70 veelal bovenregionaal en landelijk opererende MKB-bedrijven. Vanuit de ledengroep Infra Midden organiseert Bouwend Nederland een aantal zaken voor haar middelgrote infrabedrijven:

Accountmanagement op individuele basis

Via de accountmanager Infra Midden zal in persoonlijk contact worden gekeken waar het lidbedrijf behoefte aan heeft en waarin wij als Bouwend Nederland kunnen voorzien.

In het DIM komen directeuren van de Infra Midden bedrijven 4 keer per jaar bijeen voor ontmoeting, uitwisselen ervaringen, benchmark, bespreken ‘ontwikkelingen in de markt’, etc.. Daarnaast worden vraaggestuurd sprekers uitgenodigd om specifieke onderwerpen toe te lichten. Voor de vanuit Infra Midden afkomstige bestuurders – in dagelijks bestuur en algemeen bestuur - is het DIM het primaire klankbord om input op te kunnen halen en het gevoerde beleid toe te kunnen lichten.

Klankbord

Het betreft hier vooral het agenderen van onderwerpen en het input geven op vraagstukken vanuit belangenbehartiging en brancheontwikkeling. Het eerst aangewezen klankbord is het DIM. In het DIM worden vele onderwerpen met de achterban besproken. Dat geldt ook voor de gezamenlijk visie van IM-bedrijven die bestuurders op hun beurt meenemen in hun bestuurlijke afwegingen. Daarnaast wordt voor sommige onderwerpen vanuit de accountmanager (digitaal) bij alle individuele bedrijven input gevraagd, om te zorgen dat de belangen van de Infra Midden-bedrijven in dat specifieke dossier goed kunnen worden behartigd.

Afvaardiging van Infra Midden

Leden in (beleidsadvies)commissies, ledenpanels en werkgroepen – met enige regelmaat wordt vanuit de Bouwend Nederland-organisatie gevraagd om deelname uit Infra Midden in commissies en dergelijke om enerzijds expertise in te brengen en anderzijds het belang van het Infra Middenbedrijf te kunnen behartigen. De vraag wordt veelal gesteld via de accountmanager en/of de voorzitter van de ledengroep; zij gaan binnen de ledengroep op zoek naar kandidaten.

Informatievoorziening

Vanuit Bouwend Nederland wordt met grote regelmaat een nieuwsbrief verstuurd met een update van relevante ontwikkelingen. Vanuit de ledengroep Infra Midden zullen via de mail individuele bedrijven over specifieke, voor Infra Midden-bedrijven direct relevante (markt-en beleids)ontwikkelingen, worden bericht.