Het vakgebied Deltatechnologie zoekt naast het verhogen van de interdisciplinariteit van traditionele vakgebieden zoals waterbouw, baggertechnologie en geo-engineering ook verbinding met doorbraaktechnologieën als sensor-, bio- en informatietechnologie. Het zoekt daarbij naar steeds nieuwe wegen voor een succesvolle inbedding van technologie in maatschappelijke processen passend bij de eisen van de 21ste eeuw.

De overheid daagt het bedrijfsleven uit, projecten worden steeds meer multidisciplinair en de huidige situatie laat zien dat de belangenbehartiging binnen de deltatechnologie versnipperd is en daardoor niet optimaal. Om de belangen van het bedrijfsleven binnen de deltatechnologie goed te behartigen, hebben bedrijven met ondersteuning van Bouwend Nederland, NLingenieurs en Vereniging van Waterbouwers hun krachten gebundeld binnen de Taskforce Deltatechnologie (verder TFDT). De TFDT fungeert daarmee als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven op het speelveld van topsector Water en ondersteunt de bedrijfslevenvertegenwoordigers in het Kernteam Deltatechnologie. In onderstaand schema “organisatie Topsector Water” is dit weergegeven.

Oprichting

De marktgroep Deltabouwers is opgericht op 28 november 2012. Gezien het multidisciplinaire karakter van deltatechnologie, zijn de leden van de vakgroepen Civiele Betonbouw, Waterbouw en Grondwerk automatisch lid van de marktgroep Deltabouwers. Daarnaast bundelt de marktgroep Deltabouwers van Bouwend Nederland met Vereniging van Waterbouwers en NLingenieurs haar krachten binnen de Taskforce Deltatechnologie.

Voor de marktgroep Deltabouwers gaat het inzake de deltatechnologie vooral om het creëren van condities en ruimte voor innovatieve bouwexperimenten rondom rivieren en dijken. De opgedane kennis en ervaring willen de leden van de marktgroep Deltabouwers ook gaan vermarkten in het buitenland.

Taken

De TFDT zorgt voor toegang tot de kennis en expertise van het bedrijfsleven met de focus op projecten. De TFDT wil met haar inzet een bijdrage leveren aan het vertrouwen tussen opdrachtgever(s) en het bedrijfsleven. De TFDT levert een bijdrage aan het beperken van de maatschappelijke kosten door in te zetten op een kosteneffectief aanbestedingstraject, beperking van overhead, waardecreatie en ruimte voor innovatie. Dit doet zij door in te zetten op een vroegtijdige marktbenadering waarbij de markt ruimte krijgt tot maximale doelrealisatie. De voorwaarde voor succes is een goede functionele uitvraag en expertise bij zowel opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit betekent maatwerk per project. Focus op concrete projecten is essentieel om de noodzakelijke veranderingen (sneller, beter en goedkoper) te bewerkstellingen. De TFDT zal in samenspel met overheidsopdrachtgevers en kennisinstellingen per project een advies opstellen.

Activiteiten

De activiteiten van de TFDT luiden als volgt:

  • Concrete voorstellen ontwikkelen om projecten beter, sneller en goedkoper in realisatiefase te brengen, projecten zo vorm te geven dat innovaties kunnen ontstaan, en nieuwe projecten te initiëren.
  • Focus op nHWBP / Deltaprogramma / Investeringen RWS en Waterschappen, en Ondersteuning bedrijfsleven binnen Kernteam DT.