Met toestemming UWV

UVW bord

Je wilt een werknemer ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte, en je komt er samen niet uit, dan kan je hiervoor toestemming vragen bij UWV. Je vraagt dan om een ontslagvergunning. In de aanvraag moet je de redenen voor het ontslag onderbouwen.

Ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen

De omstandigheden in het bedrijf kunnen reden zijn om ontslag voor een werknemer aan te vragen. Dit noemen we ontslag om bedrijfseconomische redenen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • de slechte, of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf;
 • werkvermindering;
 • organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering;
 • (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging;
 • een bedrijfsverhuizing;
 • vervallen van een loonkostensubsidie.

Lees meer over het aanvragen van een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen op de website van het UWV.

Ontslagaanvraag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Is je werknemer langdurig ziek? Dan kan dat een reden zijn voor een ontslagaanvraag. Bij je ontslagaanvraag bij het UWV moet je de langdurige arbeidsongeschiktheid kunnen onderbouwen.

Het UWV beoordeelt of de volgende punten in jouw situatie gelden:

 • de werknemer kan door een ziekte of handicap zijn werk niet meer doen;
 • de werknemer kan binnen 26 weken niet herstellen om zijn werk weer te kunnen doen;
 • de werknemer kan binnen 26 weken zijn werk niet in aangepaste vorm doen;
 • de werknemer kan binnen 26 weken niet worden herplaatst in een andere passende functie binnen de onderneming of groep. Ook niet met behulp van scholing;
 • de wettelijke termijn van loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (meestal 104 weken) is voorbij.

Lees meer over het aanvragen van een ontslagvergunning wegens langdurige arbeidsongeschiktheid op de website van het UWV.

Procedure ontslagaanvraag bij UWV

UWV beoordeelt of je ontslagaanvraag compleet is. Als er nog gegevens ontbreken, krijg je 8 dagen de tijd om de gegevens aan te vullen. Als je met de werknemer wilt onderhandelen over een beëindigingsovereenkomst, kan je daarvoor 14 dagen uitstel vragen.

Wanneer de gegevens voor de ontslagaanvraag compleet zijn, stuurt het UWV je werknemer een kopie van de volledige ontslagaanvraag. Je werknemer heeft dan 2 weken de tijd om schriftelijk op de ontslagaanvraag te reageren.

Behandeltermijn
De behandeling van de ontslagaanvraag duurt ongeveer 4 weken vanaf het moment dat de complete aanvraag is ontvangen. Is er een extra ronde nodig van hoor en wederhoor? Bijvoorbeeld als de werknemer het niet eens is met de aanvraag. Of is er een (deskundigen)advies nodig? Dan duurt de behandeling langer.

Opzegverbod
UWV geeft geen toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen als er een opzegverbod geldt. Een voorbeeld hiervan is het opzegverbod tijdens ziekte. Is de verwachting dat het opzegverbod binnen 4 weken na de beslissing van UWV niet meer geldt, dan is dit opzegverbod geen reden om ontslag te weigeren.

Geldt er een opzegverbod? Dan mag je de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Ook niet als tijdens de behandeling van je ontslagaanvraag niet bekend was dat er een opzegverbod gold en je wel toestemming voor ontslag kreeg.

Beslissing en bezwaar
De uiteindelijke beslissing stuurt het UWV per brief naar jou en je werknemer. Tegen deze beslissing kunnen jij of je werknemer geen bezwaar maken bij UWV. Wel kan je binnen 2 maanden na de beslissing een procedure starten bij de kantonrechter. Als je werknemer een procedure wil starten bij de kantonrechter, moet hij dat binnen 2 maanden na het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst doen.

Aftrek proceduretijd

Als je met de toestemming van het UWV de arbeidsovereenkomst met een werknemer opzegt, dan mag je de volledige tijd die de procedure bij het UWV heeft geduurd in mindering brengen op de opzegtermijn. Wel moet je altijd minimaal één maand opzegtermijn in acht nemen.