Vorst-WW en onwerkbare dagen

Regeling 2019-2020

Nieuwbouwwijk in aanbouw in de sneeuw

In cao Bouw en Infra 2018-2019 zijn nieuwe afspraken gemaakt rondom de eigen risicodagen van de vorst-WW. Deze zijn in 2019 teruggebracht van 15 naar 5 dagen. Dat betekent dat de werkgever, als zijn werknemers niet kunnen werken vanwege vorst, 5 dagen loon moet doorbetalen aan zijn werknemers voordat hij vorst-WW kan aanvragen. De periode waarin de vorst-WW-regeling van kracht is, loopt van maandag 4 november 2019 t/m vrijdag 27 maart 2020.

In de cao Bouw & Infra is in artikel 74 de (aanvullende) regeling onwerkbaar weer opgenomen. In lid 13 daarvan wordt er verwezen naar de uitvoeringsbepalingen. Die uitvoeringsbepalingen vind je hier.

Voor de werkgever geldt dat het risico van vorst de eerste 5 dagen van dit winterseizoen voor zijn rekening komt. Wanneer er op deze dagen niet kan worden gewerkt, betaalt de werkgever het loon voor 100% door. Voor de vorstdagen boven het aantal van 5 waarop vanwege of ten gevolge van vorst niet wordt gewerkt, kan de werkgever namens de werknemer bij het UWV een WW-uitkering aanvragen. De werkgever betaalt de werknemer een aanvulling op de WW-uitkering tot 100% van het loon. De premieafdrachten aan de bedrijfstakfondsen moeten op normale wijze worden voldaan.

Voor de werknemer heeft de regeling in praktische zin geen gevolgen. Hij of zij zal altijd het vast overeengekomen loon/ salaris van de werkgever ontvangen, zowel tijdens de eerste 5 vorstdagen als de vorstdagen daarna. Gedurende de bijzondere WW-periode blijft het dienstverband van de werknemer ongewijzigd in stand. Het gaat ook niet ten koste van de reeds opgebouwde WW-rechten van de werknemer.

Voorwaarden vorstdag

Van een vorstdag is sprake als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • het betreft een werkdag (maandag t/m vrijdag)* én
 • de werkdag valt in het tijdvak lopende van de eerste maandag in november tot en met de laatste vrijdag in maart van het daarop volgend jaar (=winterseizoen) én
 • vanwege vorst wordt niet gewerkt én een vorstnorm is gehaald; óf
 • wegens de gevolgen van vorst wordt niet gewerkt.

* Voor infrabedrijven kunnen weekenddagen als werkdagen worden beschouwd.
Daarvoor moet dan wel aan 2 voorwaarden zijn voldaan:

 • de werkgever moet aantonen dat hij deze dagen tenminste veertien dagen van tevoren had ingepland én
 • de werkgever moet aantonen dat de opdrachtgever in besteksbepalingen eist dat er op weekenddagen wordt gewerkt.

Vorstnorm

Een vorstnorm is gehaald onder de volgende condities:

 1. de gemeten temperatuur tussen 00.00 uur en 07.00 uur lager is geweest dan -3° Celsius dan wel
 2. de gemeten temperatuur om 07.00 uur en om 10.00 uur daaropvolgend -0,5° Celsius of lager is dan wel
 3. de gemeten temperatuur om 10.00 uur -1,5° Celsius of lager is dan wel
 4. de gevoelstemperatuur om 10.30 uur volgens de KNMI-meting van 10.00 uur -6,0° Celsius of lager is. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van vorst.
 5. er is geen vorst meer, maar uw werknemer kunnen niet werken vanwege de gevolgen van vorst (artikel 74, lid 4 sub C cao Bouw & Infra).

Voor het vaststellen van de condities en het aanvragen van de vorst WW kun je de volgende documenten en sites raadplegen:

Melden vorstdag

Je meldt een vorstdag door het bouwspecifiek meldformulier van het UWV te mailen naar het UWV. Bij het invullen van het formulier kun je gebruikmaken van de leeswijzer bij het formulier. De desbetreffende werknemers ontvangen een kopie van ieder opgestuurd meldformulier. Je dient ook zelf kopieën te bewaren van alle afzonderlijke meldingen.

Let op: Je moet iedere dag dat er aan de door gekozen vorstnorm wordt voldaan, het volledig ingevulde formulier op tijd (zie hieronder) per e-mail naar het UWV sturen.

Aanmeldtermijn

Zorg ervoor dat het bouwspecifieke meldformulier  op de vorstdag zelf op de volgende tijdstippen bij het UWV binnen zijn:

 • Indien de melding geschiedt op basis van de gehaalde vorstnorm tussen 00.00 uur en 07.00 uur: uiterlijk om 09.00 uur.
 • Indien de melding geschiedt op basis van de gehaalde vorstnorm om 07.00 uur en om 10.00 uur daaropvolgend: uiterlijk om 11.00 uur.
 • Indien de melding geschiedt op basis van de gehaalde vorstnorm om 10.00 uur: uiterlijk om 11.00 uur.
 • Indien de melding geschiedt op basis van de gehaalde vorstnorm om 10.30 uur: uiterlijk om 11.00 uur.
 • Indien de melding geschiedt op basis van de gevolgen van vorst: uiterlijk om 09.00 uur.

Let op: Formulieren die na de vastgestelde tijd bij het UWV binnenkomen, worden niet in behandeling genomen en worden dus ongeldig verklaard door het UWV. Controleer de tijdstippen via de site van het UWV. Je vindt deze in de toelichting. Indien je een te late of ongeldige melding heeft gedaan, krijg je hiervan geen terugkoppeling van het UWV.

Let op: Voor opleidingsbedrijven wordt de uiterste meldtijd met twee uren verlengd. Een en ander houdt verband met de omstandigheid dat op dezelfde dag veelal grotere aantallen werknemers op verschillende bouwlocaties worden ingezet.

Meer dan 5 dagen niet gewerkt

Sinds dit jaar is het eigen risico voor de Vorst WW verlaagd naar 5 dagen. Wanneer je medewerkers vanwege vorst of ten gevolge van vorst meer dan 5 dagen niet hebben gewerkt, naar huis zijn gestuurd en je aan alle andere voorwaarden hebt voldaan, kun je een aanvraagformulier WW-uitkering wegens onwerkbaar weer indienen bij het UWV.

Zie ook onze lijst met veelgestelde vragen over vorst-WW