Afronding van het dienstverband

UVW bord

Als de arbeidsovereenkomst met uw medewerker is/wordt beëindigd, is er nog een aantal zaken waar je rekening mee moet houden om de puntjes op de i te zetten. Om het dienstverband goed af te ronden zijn er diverse zaken waar je, als werkgever, aan moet denken zoals het bepalen van de afrekening, de inlevering van eigendommen van de werkgever, getuigschrift etc.

Om het dienstverband goed te kunnen beëindigen heeft Bouwend Nederland een stappenplan ontwikkeld waarin alle administratieve en praktische zaken voor de afhandeling van een dienstverband zijn opgenomen.

Je kunt het Stappenplan Uitdiensttreding werknemer hier downloaden.

Getuigschrift

Daarnaast kan het zo zijn dat je medewerker je om een getuigschrift vraagt. Je bent, als de medewerker daar om vraagt, wettelijk verplicht hem dit getuigschrift te geven. Je moet in een getuigschrift in ieder geval de volgende elementen opnemen:

  • aard van de werkzaamheden die de medewerker heeft verricht;
  • de arbeidsduur per dag of per week;
  • de begindatum en de einddatum van het dienstverband.

De medewerker kan aan je vragen om nog aanvullende informatie in het getuigschrift op te nemen, zoals de reden waarom het dienstverband is geëindigd, hoe de medewerker heeft gefunctioneerd en de eventuele reden van opzegging. De medewerker kan een schadevergoeding eisen als je weigert een getuigschrift af te geven dan wel onjuiste informatie verstrekt die uw ex–medewerker benadeelt.

Let op: Alleen indien de medewerker daarom verzoekt mag worden vermeld hoe de medewerker gefunctioneerd heeft en op welke wijze het dienstverband is beëindigd.

Sta je op het punt om een negatief getuigschrift af te geven, dan kan je de medewerker waarschuwen. De medewerker kan vervolgens om een getuigschrift vragen zonder de negatieve vermelding. Je kunt dit verzoek naast je neerleggen en besluiten toch een negatief getuigschrift te verstrekken. Indien je als werkgever bewust het getuigschrift te positief of te negatief invult kan hierdoor een andere werkgever of de medewerker schade leiden. Diegene kan een vergoeding van deze schade vorderen (artikel 7:656 lid 5 BW).

Klik hier voor een model getuigschrift.

Exitgesprek

Je kunt veel leren van een medewerker die vertrekt. Een exitgesprek is een gesprek dat je voert met de vertrekkend medewerker. Het wordt gebruikt als een formele afsluiting van de periode waarin de medewerker bij je werkzaam is geweest. Vertrekkende medewerkers hebben de kans aan te geven hoe hun ervaringen binnen jouw organisatie zijn geweest. Gebleken is dat de meeste mensen pas na enig doorvragen onder woorden (kunnen) brengen wat het eigenlijke vertrekmotief is. De gegevens die hieruit naar voren komen kunnen aanleiding zijn om je personeelsbeleid bij te stellen of om het bouwproces en bedrijfsvoering anders in te richten.

Bereid het gesprek goed voor. Bepaal van tevoren wat je met het gesprek wilt bereiken. Wil je weten wat je kunt verbeteren in de organisatie? Of wil je de samenwerking op een prettige manier beëindigen om mogelijkheden voor de toekomst niet uit te sluiten?
Je kunt je medewerker vooraf een exit–formulier laten invullen. Dit formulier kan dienen als leidraad voor het gesprek.

Lees onze tips en een checklist om een exitgesprek te voeren.